Profesines sajungos nariu inasu dydis profesines sajungos.

Sąjungos Garbės nariu tampama: 3. Sudaro profsąjungos tikslų ir veiklos krypčių įgyvendinimui įvairias komisijas, numato atstovus į bendras su darbdaviu sudaromas komisijas. Valstybės valdžios ir valdymo institucijos, savivaldybės gali skirti lėšų Sąjungai tik konkrečioms tikslinėms programoms įgyvendinti. Sąjungos Vykdantysis direktorius yra vienasmenis Sąjungos valdymo organas, kurį ne ilgesniam kaip 4 ketverių metų laikotarpiui renka skiria Prezidiumas.

Įstatai I. Profesinė sąjunga yra socialinis partneris — darbuotojų atstovas. DPS veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymo, Tarptautinių konvencijų, reglamentuojančių darbo santykius, Visuotine žmogaus teisių deklaracija, Europos socialine chartija, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų ir šių Įstatų.

DPS nustatyta tvarka įregistravusi šiuos įstatus, naudojasi juridinio Profesines sajungos nariu inasu dydis profesines sajungos teisėmis.

Sąjungos nariai-rėmėjai; 3. Sąjungos Garbės nariai.

DPS skatina jaunimo ir moterų profsąjunginę veiklą. DPS savo veikloje nesiekia pelno. DPS buveinės adresas — Raudondvario pl.

Sprendimą dėl DPS buveinės, jos keitimo priima Konferencija. Apie buveinės, įstatų pakeitimą nustatyta tvarka informuojami visi DPS nariai. DPS turi savo simboliką — vėliavą — baltos ir žalios spalvos fone raudoname ovale dviaukščio autobuso simbolis.

Lietuvos ryšių darbuotojų profesinė sąjunga toliau tekste LRDPS yra savarankiška, savanoriška, savaveiksmė organizacija, atstovaujanti ir ginanti savo narių profesines, darbo, ekonomines, socialines teises ir teisėtus interesus.

DPS veiklos laikotarpis — neribotas. Siekdama savo tikslų, DPS: Atstovauja ir gina savo Profesines sajungos nariu inasu dydis profesines sajungos teises ir teisėtus interesus, tai pat nagrinėjant jų individualius ir kolektyvinius ginčus.

Gindamos narių teises bei interesus, veda derybas, sudaro kolektyvines sutartis ir kitus susitarimus su darbdaviu. Vykdo savo narių, nukentėjusių dėl neteisėtų darbdavio veiksmų, teisinį ir kitokį gynimą, teikia nemokamą juridinę konsultaciją darbo teisės bei socialinės rūpybos klausimais.

Dydis medicinos narys

Propaguoja profesinių sąjungų idėjas ir principus, vykdo švietėjišką veiklą. Vykdo nevalstybinę darbo įstatymų, kolektyvinių sutarčių kontrolę. Gali steigti nevalstybinę darbo inspekciją, kuri veikia pagal DPS komiteto patvirtintus nuostatus.

Nario kortelė

Vykdo kolektyvinių sutarčių kontrolę. Spaudoje ir kitose masinės informacijos priemonėse aiškina ir propaguoja DPS veiklą. Siūlo traukti atsakomybėn darbdavio atstovus, pareigūnus, kurie pažeidžia darbo įstatymus, neužtikrina saugių darbo sąlygų, nevykdo kolektyvinės sutarties ar kitokių tarpusavio susitarimų.

Turi teisę savanoriškai jungtis į įvairius susivienijimus, asociacijas ir kt. DPS jungimasis į susivienijimus, organizacijas ir kt. Gali steigti būti steigėju įmones, fondus, registruojamus ir veikiančius pagal Lietuvos respublikos įstatymus, užsiimti leidybine, gamybine — ūkine veikla.

Apskritai nariui padidejo vena

Siekdama savo tikslų, Profesinė sąjunga gali vykdyti šioms ūkinės veiklos rūšims priskirtą ūkinę veiklą pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių : Spausdinimas ir su spausdinimu susijusios paslaugos; Leidybinė veikla; Kitas kredito teikimas; Teisinė veikla; Švietimas; Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla; Nuoma ir išperkamoji nuoma; Pramogų ir poilsio organizavimo veikla; Poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla, Profesinių sąjungų veikla.

Gali gauti lėšų ir kitokio turto iš kitų profesinių sąjungų, visuomeninių bei valstybinių organizacijų, įmonių, įstaigų, fondų bei fizinių asmenų. Nustatyta tvarka, svarbiais atvejais, savo nariams suteikia materialinę —finansinę paramą vadovaujantis veiklos programos punktais, patvirtinta konferencijoje.

Organizuoja DPS narių poilsį prie jūros, rengia kultūrinius ir šviečiamuosius renginius, poilsines išvykas pritarus konferencijai. Siekia sutarčių pagrindu bendradarbiauti su visomis demokratiškomis profesinėmis sąjungomis Lietuvos Respublikoje ir už jos ribų. Įstatymų ir įstatuose numatyta tvarka organizuoja streikus, mitingus ir kitus renginius savo narių teisėtiems reikalavimams ginti.

Veiksmingi masazai, skirti padidinti nari

Dalyvauja protesto ir kitose akcijose, kurioms pritaria. DPS nariu negali būti Nemalo nario didinimas tiksli kaina ar jo įgaliotas atstovas. DPS narystės klausimą nagrinėja ir priima komitetas, jei už šį sprendimą balsavo daugiau kaip pusę komiteto narių.

Valstybes kamuoliukai

Į DPS narius įstojama ar išstojama laisvanoriškai. DPS nario teisės įgyjamos po pirmo nario mokesčio įnašo.

Profsąjunga yra socialinis partneris — darbuotojų atstovas. Profsąjunga pagal savo prievoles atsako tik jai nuosavybės teise priklausančiu turtu. Profsąjungos tikslas — atstovauti ir ginti darbuotojų profesines darbo, ekonomines, socialines teises ir teisėtus interesus, tenkinti viešuosius interesus, vykdant visuomenei naudingą veiklą. Profsąjunga savo veikloje nesiekia pelno. Profsąjunga siekdama šiuose įstatuose numatytų tikslų gali užsiimti leidybine, gamybine-ūkine veikla.