Pensiju dydzio nariai seimos seimos praradimo

Pensijos vardu matomas ryšys su sunkumais. Pažymime, jog sutikimo atšaukimas nedarys poveikio sutikimu pagrįsto Jūsų asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui. Atliekant pensijų mokėjimą reikia pateikti jo kopiją ir originalią našlę. Nepriklausomai nuo jų sugebėjimo dirbti, karių žmonos turi materialųjį paramą, jei jų vyrai mirė dėl karo tarnybos. Sveikatos praradimo atveju už kiekvieną sveikatos netekimo procentą mokamas zlotų dydžio sveikatos praradimo priedas. Iš pirmo žvilgsnio iš esmės nieko nepasikeitė.

Pensiju dydzio nariai seimos seimos praradimo

SPIS tvarkomi Jūsų asmens duomenys, asmens duomenų tvarkymo tikslai, teisiniai pagrindai, saugojimo terminai bei duomenų sauga yra detaliai aprašyti Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos nuostatuose ir Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos duomenų saugos nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro m. Jūsų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis m.

Jūsų kaip duomenų subjekto teisės yra aprašytos ir įgyvendinamos vadovaujantis Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Socialinės paramos šeimai informacinės sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro m. SPIS tvarkytojai — ministerija, savivaldybių administracijos, įgaliotos savivaldybių įstaigos, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos I.

Asmens duomenimis laikoma, pvz. Duomenų tvarkytojas veikia laikydamasis duomenų valdytojo nurodymų.

Pensiju dydzio nariai seimos seimos praradimo

Kitos Privatumo politikoje naudojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos Reglamente ir kituose socialinę paramą bei SPIS veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose. Aktualios informacijos apie galimybes pasinaudoti valstybės parama ir SPIS teikiamas paslaugas teikimo tikslu Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tik gavus Jūsų sutikimą.

Informaciją išsiųsime Padidejes paaugliu narys turėdami Jūsų išankstinį sutikimą ir vadovaudamiesi Reglamento, Asmens duomenų teisinės apsaugos bei Elektroninių ryšių įstatymo nuostatomis.

Pensiju dydzio nariai seimos seimos praradimo

Turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą pateikus prašymą SPIS, atvykus į ministerijos priimamąjį adresu A. Vivulskio g. Gavus sutikimo atšaukimą, informacija apie galimybes pasinaudoti valstybės parama ir SPIS teikiamas paslaugas Jums toliau nebus siunčiama.

Pensiju dydzio nariai seimos seimos praradimo

Pažymime, jog sutikimo atšaukimas nedarys poveikio sutikimu pagrįsto Jūsų asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

Taip pat Jūsų asmens duomenys išliks toliau tvarkomi tais tikslais ir tuo būdu, kokiu Jūs kreipėtės į duomenų valdytoją apskaitant socialinės paramos teikimą ir skyrimą, išduodant ir administruojant šeimos kortelę.

Pensiju dydzio nariai seimos seimos praradimo

Socialinės paramos ir jos gavėjo duomenys, šeimos kortelės išdavimo ir administravimo ir šeimos kortelės turėtojo duomenys SPIS saugomi 5 metus nuo paskutinio pakeitimo papildymoo suėjus šiam terminui perkeliami į archyvą, kur saugomi: duomenys, susiję su vaiko teisių apsauga, vaikų globa, šeimomis, patiriančiomis socialinę riziką, — 75 metus nuo paskutinio pakeitimo papildymo ; duomenys, susiję su socialinėmis paslaugomis, — 50 Pensiju dydzio nariai seimos seimos praradimo po paskutinį kartą suteiktos socialinės paslaugos; duomenys, susiję su pinigine parama, — 50 metų po paskutinį kartą išmokėtos išmokos; duomenys, susiję su šalpos išmokomis, kompensacijomis ir pensijomis, — 25 Pensiju dydzio nariai seimos seimos praradimo po išmokos gavėjo mirties; duomenys, susiję su šeimos kortelės išdavimu ir administravimu — 10 metų po šeimos kortelės galiojimo sustabdymo.

Jeigu socialinės paramos gavėjas gavo kelių rūšių socialinę paramą, duomenys saugomi pagal ilgesnįjį saugojimo terminą. Pasibaigus 5 metų saugojimo terminui, elektroniniai SPIS duomenų bazės įrašai ištrinami.

Pensiju dydzio nariai seimos seimos praradimo

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO SĄLYGOS Duomenų valdytojas užtikrina, kad: Jūsų asmens duomenys tvarkomi tik turint teisėtą tvarkymo pagrindą, sąžiningai ir skaidriai; Jūsų asmens duomenys tvarkomi tik apibrėžta tvarka ir tik Nuostatuose nustatytų, aiškiai apibrėžtų bei teisėtų tikslų įgyvendinimui ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu; tvarkomas mažiausias Jūsų asmens duomenų kiekis, kuris yra būtinas ir pakankamas paslaugai suteikti ar funkcijai vykdyti; tvarkomi tik tikslūs Jūsų asmens duomenys, o identifikavus netikslius duomenis, jų tvarkymas ribojamas; Jūsų asmens duomenys tvarkomi Duomenų valdytojui ir Duomenų tvarkytojams naudojant tinkamas technines ir organizacines saugumo priemones, saugant Jūsų asmens duomenis nuo nesankcionuoto ar neteisėto asmens duomenų tvarkymo, asmens duomenų netyčinio praradimo, sunaikinimo ar žalos padarymo; Jūsų asmens duomenų tvarkymą vykdo tik įgalioti asmenys, įsipareigoję užtikrinti tvarkomų asmens duomenų konfidencialumą.

Slapukas yra nedidelis failas, atsiųstas į įrenginį, naudotojui besilankant atitinkamoje interneto svetainėje.