Dideles nares Nuotraukos ir matmenys, Australija

Naujajame Pietų Velse įsteigė pirmąją katorgininkų koloniją. Iki XX a.

Vartojamos sąvokos: Europos Bendrijos EB tipo patvirtinimas toliau — tipo patvirtinimas — traktoriaus ar jo techninio elemento atitikties įvertinimo procedūra, kuria valstybės narės paskirta kompetentinga institucija patvirtina, kad traktoriaus tipas arba jo techninio elemento tipas atitinka specialiųjų direktyvų suvienodintus techninius reikalavimus ir EB atitikties sertifikate išvardytus patikrinimus. ES specialioji direktyva — Europos Ekonominės Bendrijos ir Europos Bendrijos priimtos direktyvos, susijusios su traktorių ir jų techninių elementų konstrukcija bei suvienodintais techniniais reikalavimais. Gamintojo įgaliotasis atstovas — fizinis arba juridinis asmuo, turintis gamintojo įgaliojimus ir sudaręs su juo sutartį dėl gamintojo atstovavimo. Informacijos aplankas — techninių duomenų, brėžinių ir nuotraukų rinkinys, kurį traktorių ar jų techninių elementų gamintojas arba jo įgaliotas atstovas pateikia kompetentingai institucijai. Kompetentinga institucija — sertifikacijos įstaiga, atsakinga už traktoriaus ar jo techninio elemento atitikties įvertinimą.

Vartojamos sąvokos: Europos Bendrijos EB tipo patvirtinimas toliau — tipo patvirtinimas — traktoriaus ar jo techninio elemento atitikties įvertinimo procedūra, kuria valstybės narės paskirta kompetentinga institucija patvirtina, kad traktoriaus tipas arba jo techninio elemento tipas atitinka specialiųjų direktyvų suvienodintus techninius reikalavimus ir EB atitikties sertifikate išvardytus patikrinimus. ES specialioji direktyva — Europos Ekonominės Bendrijos ir Europos Bendrijos priimtos direktyvos, susijusios su traktorių ir jų techninių elementų konstrukcija bei suvienodintais techniniais reikalavimais.

Prekių kokybė ir garantija Ką daryti įsigijus nekokybišką prekę? Vartotojas, kuriam buvo parduota nekokybiška prekė, vadovaujantis Civilinio kodekso 6. Tačiau vartotojas neturi teisės nutraukti sutarties, jeigu daikto trūkumas yra mažareikšmis. Civilinio kodekso 6. Tokiu atveju pirmiausia vartotojui reikėtų raštu kreiptis į pardavėją ir išdėstyti savo pasirinktą reikalavimą.

Gamintojo įgaliotasis atstovas — fizinis arba juridinis asmuo, turintis gamintojo įgaliojimus ir sudaręs su juo sutartį dėl gamintojo atstovavimo. Informacijos aplankas — techninių duomenų, brėžinių ir nuotraukų rinkinys, kurį traktorių ar jų techninių elementų gamintojas arba jo įgaliotas atstovas pateikia kompetentingai institucijai.

Kompetentinga institucija — sertifikacijos įstaiga, atsakinga už traktoriaus ar jo techninio elemento atitikties įvertinimą.

Naršymo meniu

Techninis brėžinys; techninė schema — brėžinys arba schema, kurioje pateikiami vaizduojamo objekto matmenys arba mastelis. Techninis elementas — traktoriaus sistemos, komponentai ar dalys, sudarančios atskirą junginį, kuris gali būti parduodamas arba įtaisomas traktoriuje.

Dideles nares Nuotraukos ir matmenys

Ratinis žemės ir miškų ūkio traktorius — ratinė arba vikšrinė ne mažiau kaip dviejų ašių mechaninė transporto priemonė, kurios pagrindinė paskirtis yra teikti traukos jėgą ir kuri specialiai suprojektuota vilkti, stumti, vežti ar varyti žemės arba miškų ūkyje Dideles nares Nuotraukos ir matmenys padargus, mašinas arba priekabas. Traktorius gali būti pritaikytas kroviniams gabenti arba keleiviams vežti.

Kaip atskirti vidinį balsą nuo proto

Lietuvoje galima parduoti, registruoti, pradėti eksploatuoti tik tuos traktorius ir jų techninius elementus, kuriems atitikties įvertinimas atliktas pagal šių taisyklių reikalavimus. Traktoriai, kuriems yra išduoti EB tipo patvirtinimo sertifikatai, Lietuvoje parduodami, registruojami be apribojimų. Nauji, neturintys EB tipo patvirtinimo traktoriai bei jų techniniai elementai, turi atitikti šių taisyklių 1 priede nurodytų aktų reikalavimus.

Naudotų traktorių atitiktis įvertinama vadovaujantis Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro m.

Dideles nares Nuotraukos ir matmenys

Jeigu traktorių yra pagamintas tik vienas vienetas, atitiktis įvertinama vadovaujantis Fizinių asmenų surinktų traktorių, savaeigių žemės ūkio mašinų ir traktorių priekabų, naudojant serijinės gamybos technikos agregatus, junginius ir detales, konstrukcijos techniniais reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos žemės ir miškų ūkio ministerijos m.

Tiekiamų į rinką naujų traktorių ir jų techninių elementų atitikties šių taisyklių nuostatoms priežiūrą vykdo Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos.

Dideles nares Nuotraukos ir matmenys