OPTIMAL nario dydzio nuomone

Further, the access to information by the ECB and the NCBs is crucial when fulfilling their tasks relating to the oversight of clearing and payment systems as well as to the functions of a central bank of issue. In June , G20 leaders in Toronto reaffirmed their commitment and also committed to accelerate the implementation of strong measures to improve transparency and regulatory oversight of OTC derivative contracts in an internationally consistent and non-discriminatory way. Tokiems sandoriams taikoma tvarka turėtų būti visų pirma grindžiama preliminaria tarptautine konvergencija ir abipusiu atitinkamos infrastruktūros pripažinimu; 20 In order to ensure a uniform and coherent application of this Regulation and a level playing field for market participants when a class of OTC derivative contract is declared subject to the clearing obligation, this obligation should also apply to all contracts pertaining to that class of OTC derivative contract entered into on or after the date of notification of a CCP authorisation for the purpose of the clearing obligation received by ESMA but before the date from which the clearing obligation takes effect, provided that those contracts have a remaining maturity above the minimum determined by the Commission.

The ESAs have a crucial role to play in safeguarding the stability of the financial sector. It is therefore essential to ensure continuously that the development of their work is a matter of high political priority and that they are adequately resourced.

Padidinti Penio preparat

Komisija priėmė pasiūlymus dėl trijų reglamentų, kuriais sukuriama Europos finansų priežiūros institucijų sistema, be kita ko, įsteigiant tris Europos priežiūros institucijas Nuotrauku narys padideskurios padėtų nuosekliau taikyti Sąjungos teisės aktus ir sukurti aukštos kokybės bendruosius reguliavimo ir priežiūros standartus ir praktiką. EPI tenka itin svarbus vaidmuo užtikrinant finansų sektoriaus stabilumą.

They create a complex web of OPTIMAL nario dydzio nuomone which can make it difficult to identify the nature and level of risks involved. The financial crisis has demonstrated that such characteristics increase uncertainty in Kaip priartinti nario poksta of market stress and, accordingly, pose risks to financial stability. This Regulation lays down conditions for mitigating those risks and improving the transparency of derivative contracts.

Jos sudaro sudėtingą tarpusavio priklausomybės tinklą, dėl kurio gali būti sunku nustatyti atsirandančios rizikos pobūdį ir dydį.

FULL MATCH - Big Show vs. The Great Khali: Backlash 2008

Dabartinė finansų krizė parodė, kad tokios savybės didina netikrumą atsiradus įtampai rinkoje ir dėl to kyla rizika finansiniam stabilumui.

Šiuo reglamentu nustatomos sąlygos, kaip sumažinti tokią riziką ir padidinti išvestinių finansinių priemonių sutarčių skaidrumą; 5 At the 26 September summit in Pittsburgh, G20 leaders agreed that all standardised OTC derivative contracts should be cleared through a central counterparty CCP by the end of and that OTC derivative contracts should be reported to trade repositories.

Account Options

In JuneG20 leaders in Toronto reaffirmed their commitment and also committed to accelerate the implementation of strong measures to improve transparency and OPTIMAL nario dydzio nuomone oversight of OTC derivative contracts in an internationally consistent and non-discriminatory way.

Pitsburge vykusiame aukščiausiojo lygio susitikime Didžiojo dvidešimtuko G20 šalių vadovai susitarė, kad iki m. The Commission should Nario matmenys ramioje nuotraukoje with third-country authorities in order to explore mutually supportive solutions to ensure consistency between this Regulation and the requirements established by third countries and thus avoid any possible overlapping in this respect.

With the assistance of ESMA, the Commission should monitor and prepare reports to the European Parliament and the Council on the international application of principles laid down in this Regulation. In OPTIMAL nario dydzio nuomone to avoid potential duplicate or conflicting requirements, the Commission might adopt decisions on equivalence of the legal, supervisory and enforcement framework in third countries, if a number of conditions are met.

The OPTIMAL nario dydzio nuomone which forms the basis of such decisions should not prejudice the right of a CCP established in OPTIMAL nario dydzio nuomone third country and recognised by ESMA to provide clearing services to clearing OPTIMAL nario dydzio nuomone or trading venues established in OPTIMAL nario dydzio nuomone Union, as the recognition decision should be independent of this assessment.

Similarly, neither an equivalence decision nor the assessment should prejudice the right of a trade repository established in a third country and recognised by ESMA to provide services to entities established in the Union. Komisija turėtų bendradarbiauti su trečiųjų šalių valdžios OPTIMAL nario dydzio nuomone, siekdama išnagrinėti abipusiai naudingus sprendimus, kad būtų užtikrintas šio reglamento ir trečiųjų šalių nustatytų reikalavimų suderinamumas, tokiu būdu išvengiant galimo dalinio sutapimo šioje srityje.

Komisija, padedama EVPRI, turėtų stebėti ir Europos Parlamentui bei Tarybai rengti pranešimus apie tai, kaip šiame reglamente išdėstyti principai taikomi tarptautiniu mastu.

Siekdama išvengti galimai besidubliuojančių ar prieštaraujančių reikalavimų, Komisija gali priimti sprendimus dėl trečiųjų šalių teisinės priežiūros ir vykdymo užtikrinimo sistemų lygiavertiškumo, jei įvykdytos tam tikros sąlygos.

Vertinimu, kuris yra tokių sprendimų pagrindas, neturėtų būti pažeidžiama trečiojoje šalyje įsteigtos ir EVPRI pripažintos pagrindinės sandorio šalies teisė teikti tarpuskaitos paslaugas Sąjungoje įsteigtiems tarpuskaitos nariams ar prekybos vietoms, kadangi sprendimas dėl pripažinimo neturėtų priklausyti nuo šio vertinimo.

Such a system should be considered equivalent if it ensures that the substantial result of the applicable regulatory regime is similar to Union requirements and should be considered effective if those rules are being applied in a consistent manner.

EUR-Lex Access to European Union law

G20 susitikime nustatytais bendraisiais reglamentavimo tikslais ir standartais, kuriais siekiama padidinti išvestinių finansinių priemonių rinkų skaidrumą, sumažinti sisteminę riziką ir apsisaugoti nuo piktnaudžiavimo rinka. Tokia sistema turėtų būti laikoma lygiaverte, jei ja užtikrinama, kad taikomo reguliavimo režimo esminis rezultatas yra panašus į Sąjungos reikalavimus, ir turėtų būti laikoma veiksminga, jei tos taisyklės taikomos nuosekliai; 8 It is appropriate and necessary Nuotrauku narys padides this context, taking account of the OPTIMAL nario dydzio nuomone of derivative markets and the functioning OPTIMAL nario dydzio nuomone CCPs, to verify the effective equivalence of foreign regulatory systems in meeting G20 goals and standards in order to improve transparency in derivatives markets, mitigate systemic risk and protect against market abuse.

The very special situation of CCPs requires that the provisions relating to third countries are organised and function in accordance with arrangements that are specific to these market structure entities.

Therefore this approach does not constitute a precedent for other legislation. Ypatinga pagrindinių sandorio šalių padėtis reikalauja, kad su trečiosiomis šalimis susijusios priemonės būtų nustatomos ir funkcionuotų pagal tų rinkų struktūriniams subjektams būdingą tvarką.

Padidinti nari, naudodami irengini šis požiūris kitoje teisinėje sistemoje nebūtinai reiškia precedentą; 9 The European Council, in its Conclusions of 2 Decemberagreed that there was a need to substantially improve the mitigation of counterparty credit risk and that it was important to Galima padidinti lytini organa OPTIMAL nario dydzio nuomone, efficiency and integrity for derivative transactions.

It is also entrusted with developing draft regulatory and implementing technical standards and has a central role in the authorisation and monitoring of CCPs and trade repositories.

Patikrinkite savo užsakymo sąlygas

Jai taip pat pavesta sukurti reguliavimo ir įgyvendinimo techninių standartų projektus, ir ji atlieka pagrindinį vaidmenį pagrindinėms sandorio šalims ir sandorių duomenų saugykloms suteikiant leidimus ir jas prižiūrint; 11 One of the basic tasks to be carried out through the European System of Central Banks ESCB is to promote the smooth operation of payment systems.

In this respect, the members of the ESCB execute oversight by ensuring efficient and sound clearing and payment systems, including CCPs.

Versti aprašą atgal į anglų Jungtinės Valstijos. Vertėjas Stalafit PRO is a fully functional design application that produces ultimate limit state, serviceability limit state, and fire design in accordance with Eurocodes. It has been created to help you choose the optimal product for a specific stainless steel application, starting from the material selection supported by the standard EN Stalatube Ltd.

In addition, they are closely involved in respect of the setting of regulatory technical standards as well as guidelines and recommendations. This Regulation is without prejudice to the responsibilities of the European Central Bank ECB and the national central banks NCBs to ensure efficient and sound clearing and payment systems within the Union and with other countries.

Kokie dydziai yra vyru nariai

Consequently, and in order to prevent the possible creation of parallel sets of rules, ESMA and the ESCB should cooperate closely when preparing the relevant draft technical standards. Further, the access to information by the ECB and the NCBs is crucial when fulfilling their tasks relating to the oversight of clearing and payment systems as well as to the functions of a central bank of issue.

Šioje srityje ECBS nariai vykdo priežiūrą užtikrindami veiksmingas ir patikimas tarpuskaitos ir mokėjimo sistemas, įskaitant pagrindines sandorio šalis. Taigi, ECBS nariai aktyviai dalyvauja suteikiant leidimus ir prižiūrint pagrindines sandorio šalis, pripažįstant trečiųjų šalių pagrindines sandorio šalis ir tvirtinant sąveikos susitarimus.

Be to, jie aktyviai dalyvauja nustatant reguliavimo techninius OPTIMAL nario dydzio nuomone bei gaires ir Garsas padidinti nari. Šis reglamentas nedaro poveikio Europos Centrinio Banko ECB ir nacionalinių centrinių bankų NCB pareigoms užtikrinti veiksmingas ir patikimas tarpuskaitos ir mokėjimų sistemas Sąjungoje ir su kitomis šalimis.

Title and reference

Todėl siekdamos užkirsti kelią galimam analogiškų taisyklių atsiradimui, EVPRI ir OPTIMAL nario dydzio nuomone, rengdamos atitinkamų techninių standartų projektus, turėtų glaudžiai bendradarbiauti. Mandatory CCP clearing requirements for those OTC derivative contracts that can be cleared centrally are therefore necessary.

Todėl būtina numatyti privalomą reikalavimą centralizuotai atlikti tokių ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių tarpuskaitą pasitelkiant pagrindines sandorio šalis; 14 It is likely that Member States will adopt divergent national measures which could create obstacles to the smooth functioning of the internal market and be to the detriment of market participants and financial stability.

A uniform application of the clearing obligation in the Union is also necessary to ensure a high level of investor protection and to create a level playing field between market participants. Taip pat Sąjungoje būtina vienodai taikyti tarpuskaitos prievolę siekiant užtikrinti aukšto lygio investuotojų apsaugą ir rinkos dalyviams OPTIMAL nario dydzio nuomone vienodas konkurencines sąlygas; 15 Ensuring that the clearing obligation reduces systemic risk requires a process of identification of classes of derivatives that should be subject to that obligation.

А может, ты нацелился исследовать их. -- К счастью, в этом нет необходимости. Если мы только сможем где-то войти в контакт, то получим всю нужную нам информацию. Знаешь, логично, наверное, будет направиться к самой большой планете Центрального Солнца.

Tuo procesu turėtų būti atsižvelgiama į tai, kad ne visos ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartys, kurių tarpuskaitą atlieka pagrindinė sandorio šalis, gali būti laikomos tinkamomis atlikti privalomą pagrindinės sandorio šalies tarpuskaitą; 16 This Regulation sets OPTIMAL nario dydzio nuomone the criteria for determining whether or not different classes of OTC derivative contracts should be subject to a clearing obligation.

On the basis of draft regulatory technical standards developed by ESMA, the Commission should decide whether a class of OTC derivative contract is to be subject to a clearing obligation, and from when the clearing obligation takes effect including, where appropriate, phased-in implementation and the minimum remaining maturity of contracts entered into or novated before the date on which the clearing obligation takes effect, in accordance with this Regulation.

A phased-in implementation of the clearing obligation could be in terms of the types of market participants that must comply with the clearing obligation. In determining which classes of OTC derivative contracts are to be subject to the clearing obligation, ESMA should take into account the specific nature of OTC derivative contracts which are concluded with covered bond issuers or with cover pools for covered bonds.

didejantis narys be gydytoju

Remdamasi EVPRI parengtais techninių reguliavimo standartų projektais, Komisija, laikydamasi šio reglamento, turėtų nuspręsti, ar tam tikros klasės ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartims turėtų būti taikoma tarpuskaitos prievolė ir kada tarpuskaitos prievolė įsigalioja, įskaitant atitinkamais atvejais laipsnišką jos įgyvendinimą ir iki tarpuskaitos prievolės įsigaliojimo dienos sudarytų arba pakeistų sutarčių minimalų likusį terminą. Laipsniškas tarpuskaitos prievolės įgyvendinimas galėtų būti vykdomas pagal rinkos dalyvių, kurie privalo laikytis tarpuskaitos prievolės, tipus.

The predominant risk for transactions in some classes of OTC derivative contracts may relate to settlement risk, which is addressed through separate infrastructure arrangements, and may distinguish certain classes of OTC derivative contracts such as foreign exchange from other classes. CCP clearing specifically addresses counterparty credit risk, and may not be the optimal solution for dealing with settlement risk.

Pasirinkite norimą kalbą

The regime for such contracts should rely, in particular, on preliminary international convergence and mutual recognition of the relevant infrastructure. Didžiausia rizika vykdant kai kurių klasių ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių sandorius gali būti susijusi su atsiskaitymo rizika, kuri nustatoma atskirais infrastruktūros susitarimais, ir pagal ją tam tikros klasės ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartys pvz.

Pagrindinės sandorio šalies tarpuskaita yra susijusi su sandorio šalies kredito rizika ir negali būti optimalus būdas spręsti atsiskaitymo rizikos problemas.

Tokiems sandoriams taikoma tvarka turėtų būti visų pirma grindžiama preliminaria tarptautine konvergencija ir abipusiu atitinkamos OPTIMAL nario dydzio nuomone pripažinimu; 20 In order to ensure a uniform and coherent application of this Regulation and a level playing field for market participants when a class of OTC derivative contract is declared subject to the clearing obligation, this obligation should also apply to all contracts pertaining OPTIMAL nario dydzio nuomone that class of OTC derivative contract entered into on or after the date of notification of a CCP authorisation for the purpose of the clearing obligation received by ESMA but before the date from which the clearing obligation takes effect, provided that those contracts have a remaining maturity above the minimum determined by the Commission.

This includes taking into account in the assessment factors such as the level of contractual and operational standardisation of contracts, the volume and the liquidity of the relevant class of OTC derivative contract as well as the availability of fair, reliable and generally accepted pricing information in the relevant class of OTC derivative contract.

Ji, be kita ko, turėtų atsižvelgti tokius vertinimo faktorius, kaip, pvz. Exemptions to the clearing obligation should be narrowly tailored as they would reduce the effectiveness of the obligation and the benefits of CCP clearing and may lead to regulatory arbitrage between groups of market participants.

Vyriski galvos svaigimas

Turėtų būti tiksliai nustatyti tarpuskaitos prievolės netaikymo atvejai, nes dėl jų sumažėtų prievolės veiksmingumas ir pagrindinės sandorio šalies tarpuskaitos nauda, o rinkos dalyvių grupės gali pasinaudoti reguliacinio arbitražo galimybe; 23 In order to foster financial stability within the Union, it might be necessary also to subject the transactions entered into by entities established in third countries to the clearing and risk-mitigation techniques obligations, provided that the transactions concerned have a direct, substantial and foreseeable effect within the Union or where such obligations are necessary or appropriate to prevent the evasion of any provisions of this Regulation.

To mitigate counterparty credit risk, market participants that are subject to the clearing obligation should have risk-management procedures that require the timely, accurate and appropriately segregated exchange of collateral. When preparing draft regulatory technical standards specifying those risk-management procedures, ESMA should take into account the proposals of the international standard setting bodies on margining requirements for non-centrally cleared derivatives.

Atsiliepimai

When developing draft regulatory technical standards to specify the arrangements required for the accurate and appropriate exchange of collateral to manage risks associated with OPTIMAL nario dydzio nuomone trades, ESMA should take due account of impediments faced by covered bond issuers or cover pools in providing collateral in a number of Union jurisdictions.

Siekiant OPTIMAL nario dydzio nuomone sandorio šalies kredito riziką, rinkos dalyviai, kuriems taikoma tarpuskaitos prievolė, turėtų turėti rizikos valdymo procedūras, pagal kurias reikalaujama laiku, tiksliai ir tinkamai keistis įkaitu.

Rengdama techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose nustatomos tos rizikos procedūros, EVPRI turėtų atsižvelgti į standartus nustatančių tarptautinių organizacijų pasiūlymus OPTIMAL nario dydzio nuomone maržų reikalavimų, taikomų sandoriams, kuriems netaikoma pagrindinių sandorio šalių tarpuskaita. Kurdama techninių reguliavimo standartų, pagal kuriuos nustatoma tvarka, kurios reikia kad būtų tiksliai ir tinkamai keičiamasi įkaitu siekiant valdyti riziką, susijusią su prekyba, kurios tarpuskaita neatliekama, projektą, EVPRI turėtų tinkamai atsižvelgti į kliūtis, su kuriomis susiduria padengtų obligacijų leidėjai ar padengtų obligacijų draudimo fondai, teikiantiems įkaitus daugelyje Sąjungos jurisdikcijų.

EVPRI taip pat turėtų atsižvelgti į tai, kad padengtų obligacijų leidėjų sandorio šalims suteikiant pirmumo teisę reikalavimams vykdyti naudoti padengtų obligacijų leidėjo turtą suteikiama lygiavertė apsauga nuo sandorio šalies kredito rizikos.