Taryba didinant nari,

Be kitų G 20 darbotvarkės punktų, norėčiau pabrėžti šiuos klausimus: Pirma, G 20 programa, kuria siekiama spartaus, tvaraus ir subalansuoto ekonomikos augimo, — tai naudinga daugiašalio bendradarbiavimo priemonė. Dargevičius, O. Palaikyčiau visapusiško finansinių sandorių mokesčio įvedimą. Kada prognozuojate visišką ECB dalyvavimo įgyvendinant dabartines nestandartines priemones pabaigą?

Pra­dė­jus kal­bė­ti fi­nan­si­niais klau­si­mais, Vy­tau­tas Bla­žai­tis siū­lė pa­kel­ti už­mo­kes­tį ir Ta­ry­bos na­riams, kad jie tu­rė­tų dau­giau mo­ty­va­ci­jos ir no­ro dirb­ti sa­vi­val­dy­bės la­bui. Anot jo, Ta­ry­bos na­rio at­ly­gis tu­rė­tų bū­ti pri­ly­gin­tas so­cia­li­nei pa­šal­pai. Pir­miau­sia pa­tvir­tin­tas spren­di­mo pro­jek­tas, ku­riuo nuo sau­sio 1-os die­nos nu­sta­ty­tas Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Vy­tau­to Di­čiū­no pa­rei­gi­nės al­gos ko­e­fi­cien­tas 15,0 tar­ny­bos Lie­tu­vos vals­ty­bei sta­žas — 20 me­tų. Pa­tvir­tin­tas ir di­rek­to­riaus pa­rei­gy­bės ap­ra­šy­mas. Ko­mi­te­to po­sė­dy­je svars­tant šį klau­si­mą, Sa­vi­val­dy­bės tei­si­nin­kė Ie­va Kra­ji­nai­tė aiš­ki­no, kad va­do­vau­jan­tis pa­kei­ti­mais, ne­be­lie­ka ka­te­go­ri­jų ir ly­gių, to­dėl ir kei­čia­mas ko­e­fi­cien­tas.

Priežastys — lėšos nuimamos nuo melioracijos statinių, gatvių rekonstrukcijos ir apšvietimo, per didelis dėmesys skirtas miesto parkui, nes pagrindinės lėšos iš šio perskirstymo būtent nueis jo tvarkymui.

Tarybos nario L. Tačiau su šiais žodžiais opozicijos nariai pakilo ir išėjo iš salės, taip įrodydami, kad jų tikrai nėra salėje. Patvirtintas mokyklų pertvarkos planas Tarybos sprendimu pakeistas Raseinių rajono savivaldybės mokyklų steigimo, reorganizavimo, vidaus Taryba didinant nari pertvarkymo metų priemonių planas.

Jonas Tamošaitis, laikinai einantis Kultūros, švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjo pareigas, papasakojo, kad per paskutinius 10 metų Raseinių rajone mokinių skaičius sumažėjo 2o per pastaruosius 3 metus —iš jų vien Raseinių mieste — mokiniais.

Jo teigimu, tokius pokyčius lemia neracionalus mokinių pasiskirstymas. Dvi mokyklos — Prezidento Jono Žemaičio gimnazija ir Raseinių pagrindinė mokykla — turi neigiamą balansą, joms neužtenka mokinio krepšelio lėšų.

Taryba didinant nari

Mokyklos, turinčios mažiau kaip mokinių, ne visada traukiamos į investicines programas. Tamošaitis pažymėjo, kad įstatymu mokyklų reforma atidėta iki metų, tačiau Švietimo ministerija vidurinės mokyklas laiko neperspektyviomis, todėl būtų gerai dabar priimti sprendimą — taptų aiškesnė rajono mokyklų perspektyva.

Meras jam pasisakyti neleido, argumentuodamas, kad šis nebuvo iš anksto užsiregistravęs, tačiau pakomentavo iš Švietimo darbuotojų susivienijimo gautą raštą. Meras, ko gero pamiršęs neseniai prie Savivaldybės surengtą pagrindinės mokyklos bendruomenės piketą, teigė, kad šis raštas — tik vieno žmogaus nuomonė.

Į opozicijos atstovų niurnėjimus meras atsakė, kad tiek darbiečiai, tiek socialdemokratai praėjusioje kadencijoje, iki balandžio 11 dienos, turėjo puikią progą priimti, jų nuomone, teisingą sprendimą. Tačiau šią naštą užkrovė ant 7-ojo šaukimo tarybos pečių. Tarybai buvo pristatyti Taryba didinant nari galimi variantai, tačiau patvirtintas pirmasis: nuo šių metų rugsėjo 1d. Raseinių pagrindinėje mokykloje šį rugsėjį 5 klasės nebus komplektuojamos.

Neringos savivaldybės taryba | himeja.lt

Nutarimas Nr. TPN dėl pritarimo tapti viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės ir viešosios įstaigos Taryba didinant nari Vilniaus psichiatrijos ligoninės dalininku ir Vilniaus universiteto turto investavimo į šių įstaigų dalininkų kapitalą m. Ar manote, kad integruota priežiūra — tai žingsnis į priekį, o gal verčiau sutelktumėte dėmesį į biudžeto priežiūrą? Šiuo atžvilgiu palankiai vertinu Europos Parlamento pastangas ir manau, kad Parlamentas visiškai išnaudos Sutartyje numatytas galimybes, kad artėjančio trišalio dialogo su Taryba ir Komisija metu būtų kuo labiau sustiprinta ekonomikos valdysena.

Pagrindinė pamoka, kurią turėtume išmokti iš priežiūros vykdymo praeityje, yra ta, kad taisyklių turi būti griežtai laikomasi ir kad bet kokius nukrypimus turi lydėti pusiau automatiški taisomieji veiksmai. Tai galima pasiekti imantis aiškių ir laiku taikomų procedūrų, kurias būtų paprasta aiškinti ir įgyvendinti.

Taryba didinant nari

Pastarojo meto krizė parodė, kad Nario dydis perduodamas disbalansas gali kelti labai didelę riziką viešiesiems finansams, ir ši rizika gali labai greitai tapti tikrove.

Be to, visiškai aišku, kad ši rizika esamoje valdysenos sistemoje nebuvo pakankamai stebima ir naikinama. Todėl reikalingas integruotesnis požiūris į priežiūrą. Palankiai vertintina tai, kad naudojantis Europos semestru ir siekiant nuoseklumo bus derinamas įvairių priežiūros procesų laikas, tačiau kartu šie procesai išliks teisiškai ir procedūriškai atskiri. Kokias matote ECB ir būsimo Europos stabilumo mechanizmo funkcijas, santykius ir problemas? Tačiau šiuo atveju ECB neturėtų atlikti pagrindinio vaidmens, nes per didelis įsitraukimas į programų priežiūrą gali susilpninti ECB nepriklausomumą.

Trečia, m. Kokią įtaką turėtų euroobligacijų išleidimas ekonomikos valdysenai euro zonoje? Tačiau pirmiausia reikia išspręsti keletą esminių klausimų. Svarbiausia tai, kad dėl bendrai garantuotos obligacijos su vienoda visoje teritorijoje taikoma palūkanų norma kyla rimta bendrų lėšų naudojimo problema.

Tai gali susilpninti paskatas imtis fiskalinio atsargumo vietos lygmeniu ir valstybėms gali pasirodyti ne taip patrauklu įgyvendinti politiniu požiūriu daug laiko ir pastangų reikalaujančias priemones, kurios padėtų išvengti krizės ir ją įveikti.

Neigiamas skatinamasis poveikis gali paveikti ne tik tas valstybes, kurioms naudingos žemesnės bendrų obligacijų palūkanų normos, Taryba didinant nari ir tuos, kurie Taryba didinant nari, nes jie negalės toliau remtis pirmesnio fiskalinio apdairumo teikiama nauda.

Bendros euroobligacijos didesnę vertę turi tokioje aplinkoje, kurioje didelė fiskalinės kompetencijos dalis iš nacionalinio lygmens perduodama į Europos Sąjungos lygmenį ir kurioje Europos Sąjunga turi pakankamai priemonių, kad pasipriešintų neigiamam bendrų obligacijų skatinamajam poveikiui. Tai būtų panašu į dabartinius finansinius susitarimus, kuriuos sudaro federalinių valstybių centrinė valdžia ir regioninės valdžios institucijos.

Kokie, jūsų manymu, svarbiausi ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo strategijos tikslai iki m.?

Tarybai nėra kada nuobodžiauti

Kaip ECB ir ekonomikos bei politikos koordinavimo priemonėmis galėtų būti padedama sėkmingai įgyvendinti šią strategiją? Pagal svarbą išvardykite struktūrines reformas, kurioms, jūsų nuomone, ES turėtų būti teikiama pirmenybė.

Europai būtina didinti ekonomikos augimo galimybes. Geriausiai tai galima padaryti kuriant tokią aplinką, kurioje klestėtų ir sklistų naujovės.

Taryba didinant nari

Žmogiškasis kapitalas — didžiausias Europos turtas. Naujovės turėtų padėti įveikti aplinkosaugos problemas, o siekiant pakelti gyvenimo standartus ir nukreipti viešuosius finansus tvaria kryptimi reikia didesnio našumo, nepaisant išlaidų, susijusių su gyventojų senėjimu.

Be kainų stabilumo palaikymo, ECB taip pat turėtų prisidėti prie finansinio stabilumo užtikrinimo siekiant kurti aplinką, kurioje būtų sudarytos geresnės sąlygos augimui. Dėl struktūrinių reformų prioriteto labai svarbu, kad būtų skubiai įgyvendintos esminės ir svarbios struktūrinės reformos, kuriomis papildomas fiskalinis konsolidavimas, taip atkuriant konkurencingumą ir padidinant ekonomikos augimo ir užimtumo pajėgumus.

Alio, Raseiniai » Tarybai nėra kada nuobodžiauti

Nuosaikiu darbo užmokesčio nustatymu, veiksmingomis paskatomis dirbti, taip pat didesnėmis iniciatyvomis švietimo ir mokymo srityse ir nominalaus bei realaus darbo rinkos nelankstumo pašalinimu ateinančiais metais būtų galima gerokai prisidėti prie struktūrinio nedarbo mažinimo. Kalbant apie produktų rinkas, toliau turėtų būti plėtojamos tos politikos priemonės, kuriomis didinama vidaus ir tarpvalstybinė konkurencija ir remiamos naujovės siekiant paspartinti restruktūrizavimą ir investicijas, taip pat palengvinti pažangą našumo didinimo srityje.

Todėl, siekiant padidinti tarpvalstybinių paslaugų konkurenciją, visų pirma reikia įgyvendinti Paslaugų direktyvą. Kartu su struktūrinėmis reformomis reikėtų atitinkamai pertvarkyti ir konsoliduoti bankų sektorių.

Šiaulių rajono savivaldybės taryba 2018-04-24

Patikimos balanso ataskaitos, veiksmingas rizikos valdymas ir skaidrūs, tvirti verslo modeliai išlieka labai svarbūs stiprinant bankų atsparumą sukrėtimams ir užtikrinant tinkamas galimybes naudotis lėšomis, taip padedant pagrindus tvariam ekonomikos augimui ir finansiniam stabilumui.

Kokia jūsų nuomonė apie tempą, kuriuo naujosios valstybės narės turėtų prisijungti prie pinigų sąjungos ir įsivesti eurą, atsižvelgiant į visus konvergencijos kriterijus ir prisijungimą prie antrojo valiutų kursų mechanizmo VKM II? Koks jūsų požiūris į Europos pinigų sąjungos ateitį ilguoju laikotarpiu ir kokie pagrindiniai uždaviniai laukia ateityje?

Visos naujosios valstybės narės turėtų įsivesti eurą tada, kai pasieks aukštą tvarios konvergencijos lygį, kaip nustatyta Sutartyje ir jos Protokole.

Tarybos sprendimai

Eurui įvesti nėra iš anksto nustatyto tvarkaraščio. Pirmasis žingsnis siekiant įsivesti eurą — prisijungimas prie antrojo valiutų kursų mechanizmo VKM II. Šiuo laikotarpiu valstybės narės turėtų įrodyti, kad geba palaikyti kainų stabilumą, fiskalinę drausmę ir būti konkurencingos be didelių valiutos kurso pokyčių.

Konvergencijos kriterijaus vertinimas grindžiamas idėja, kad tvarumas turi esminę reikšmę. Nesant tvarios konvergencijos, ECB Taryba didinant nari politikos pozicija valstybei tikriausiai bus netinkama, ir ji gali susidurti su pakilimų ir nuosmukių ciklų pavojumi, nes trūks svarbių politinių priemonių, kurios padėtų stabilizuoti vidaus ekonomines sąlygas.

Ekonominės ir pinigų sąjungos laukia puiki ateitis, tačiau reikia padidinti Europos ekonomikos augimo galimybes žr. Konkrečiau kalbant, reikia kuo skubiau išplėsti ir sustiprinti euro zonos makroekonominę ir biudžeto priežiūrą. Pirmiausia tai reiškia stipresnių ir privalomų fiskalinės politikos taisyklių kūrimą, kuriose būtų numatytos griežtesnės sankcijos ar mechanizmai siekiant užtikrinti jų laikymąsi. Antra, reikia sukurti naują konkurencingumo priežiūros sistemą ir užtikrinti, kad būtų Taryba didinant nari priemonių siekiant užkirsti kelią privačiajame sektoriuje atsirandančiam disbalansui pvz.

Kadangi fiskalinės ir makroekonominės priežiūros stiprinimu negalima visiškai pašalinti valstybės garantuotos skolos krizių pavojaus, turėtų būti sukurtas nuolatinis krizių valdymo mechanizmas, kuris būtų naudojamas kaip paskutinė priemonė euro zonos stabilumui palaikyti. Koks jūsų požiūris į trumpalaikių finansinių sandorių apmokestinimą?

Kviečiame aktyviai siūlyti kandidatus į Aukštojo mokslo tarybą

Ar manote, kad valiutų sandorių mokestis yra suderinamas su ES sutartimis, kuriose garantuojama kapitalo judėjimo laisvė? Ar manote, kad valiutų sandorių, įskaitant sandorius eurais, mokestis galėtų turėti teigiamą poveikį, pvz. Finansų krizės laikotarpiu išryškėjo problemos, susijusios su turto kainų nukrypimais ir pernelyg dideliu nepastovumu. Šios problemos turi būti sprendžiamos. Apskritai, tokios abipusės garantijos iš tikrųjų sumažintų dalyvaujančių šalių motyvaciją kurti patikimą fiskalinę ir makro- politiką.

Labai svarbu, kad bet kurio tokio susitarimo valdysenos struktūra padėtų užtikrinti, kad šiuos motyvaciją silpninančius padarinius visiškai atsvertų kitos priemonės. Atrodo, kad dabartiniuose pasiūlymuose nėra tokių su motyvacija suderinamų sistemų, kurias būtų galima taikyti nekeičiant ES valdysenos struktūros įskaitant Sutarties pakeitimus.

Be Taryba didinant nari, atsižvelgiant į tai, kad tokia vertybinių popierių emisija tam tikru mastu prisidėtų prie palūkanų normų suvienodinimo dalyvaujančiose valstybėse narėse, ji taptų netiesiogine subsidija fiskaliniu požiūriu patikimoms ir mažiau patikimoms valstybėms narėms, taip dar labiau susilpnindama motyvaciją laikytis fiskalinės drausmės Europos pinigų sąjungoje.

Ar manote, kad ECB reikėtų papildomų naujų priemonių kovai su krize euro zonoje? Pirmiausia norėčiau pareikšti, kad ECB euro zonos bankų sistemai teikė išimtinai didelę likvidumo paramą per visą finansinę krizę ir įsipareigoja tai daryti tol, kol tokia parama bus reikalinga. Šia fiksuotųjų Taryba didinant nari normų tolygaus paskirstymo procedūra užtikrinamas veiksmingas bankų apsidraudimas nuo likvidumo rizikos patiriant santykinai mažas išlaidas.

Dabartinėmis aplinkybėmis toks draudimas yra labai paklausus; jis labai brangus arba jo neįmanoma gauti tik tarpbankinėse rinkose. Pabrėždamas šios priemonės laikiną pobūdį, ECB jau pareiškė, kad ši priemonė galios tiek, kiek reikia, bet mažiausiai iki m. ECB nuolat iš naujo vertina bendrą padėtį. Galiausiai atsižvelgiant į tai, kokiu mastu dabartinės problemos euro zonos finansų rinkose viršija mokių bankų likvidumo ribas ir kiek jos susijusios su mokumo klausimais, reikia, kad sprendimo būdų ieškotų ir kiti, visų pirma nacionalinės vyriausybės, kurios turėtų numatyti paramos priemones kapitalo restruktūrizavimui pagal naujausio testavimo nepalankiausiomis sąlygomis išvadas, jeigu atitinkami bankai negalėtų gauti finansavimo iš rinkos.

Tačiau pagrindinė dabartinių problemų priežastis negali ir neturėtų būti sprendžiama naudojantis centrinių bankų intervencija. Todėl nemanau, kad ECB reikia naujų priemonių.

  1. Kokio dydzio yra jusu penis
  2. „Santaka“ / Vilkaviškyje posėdžiavo Marijampolės regiono plėtros taryba / Mūsų rajone
  3. Didejantis narys be vaizdo
  4. TPN dėl pritarimo Vilniaus universiteto teritorijos ribų padidinimui perimant valstybės nekilnojamąjį turtą su priklausiniais, esančiais Vilniaus m.
  5. Pratimai siekiant padidinti nario ir stiprumo
  6. Tarybos sprendimai
  7. Banko Générale de Banque vėliau — Fortis Bank vyriausiasis ekonomistas — m.

Kokį vaidmenį, jūsų nuomone, turėtų atlikti valstybių reitingai ECB politikoje? Ar manote, kad ECB turėtų visų euro zonos vyriausybių obligacijas automatiškai pripažinti vertybiniais popieriais? Nustatant tinkamo užstatu naudoti turto kredito standartus vykdant pinigų politikos operacijas, kredito reitingų agentūrų skelbiami reitingai yra vienas, tačiau ne vienintelis, taikomas kriterijus.

Eurosistemoje taip pat atsižvelgiama į kitus požymius, padedančius užtikrinti aukštą rizikos apsaugos lygį. Jeigu šalyje vykdoma koregavimo programa, labai svarbu yra tai, kaip šalis jos laikosi ir kaip ECB ją vertina.

Kalbant apie euro zonos vyriausybių obligacijas, kaip ir visų kitų vertybinių popierių atveju, Eurosistema nustato savo kredito vertinimo sistemos standartus.

Eurosistema teisėtai pasilieka teisę nustatyti, ar vertybinių popierių emisija, vertybinių popierių emitentas, skolininkas arba laiduotojas atitinka jam keliamus aukštus kredito standartų reikalavimus remiantis bet kokia, Eurosistemos dalyvio manymu, susijusia informacija, ir gali atmesti, riboti turto naudojimą arba taikyti papildomus vertės mažinimus tokiais pagrindais, jeigu to reikia siekiant užtikrinti pakankamą Eurosistemos apsaugą nuo rizikos pagal Europos centrinių bankų sistemos ESCB statuto 18 straipsnio 1 dalį.

Koks jūsų požiūris į Europos kreditų Taryba didinant nari agentūrą? Galbūt būtų naudinga įkurti naują ir nepriklausomą Europos kreditų vertinimo agentūrą, visų Valstybes pletros knyga siekiant padidinti kreditų vertinimo agentūrų tarpusavio konkurenciją, o tai užtikrintų kokybiškesnius vertinimus, taip pat tikėtina, kad tokia agentūra galėtų geriau atsižvelgti į tam tikrus Europos finansams būdingus bruožus.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Tačiau reikėtų, kad tokia agentūra išliktų visiškai nepriklausoma nuo politinės arba kitokios įtakos. Taip pat gali prireikti šiek tiek laiko, kad tokia agentūra galėtų patikimai nustatyti griežtus, patikimus, nuolatinius reitingus, kurie būtų patvirtinami remiantis buvusia patirtimi ir laikantis Kredito reitingų agentūrų reglamente nustatytų reikalavimų.

Atsižvelgdamas į tai, manau, svarbu atkreipti dėmesį į pagrindinę pernelyg didelio pasikliovimo išoriniais reitingais problemą. Koks jūsų požiūris į vertybinių popierių rinkų programą angl.

Inauguruotasis pilnavertis meras Remigijus Ačas, švarko kairėje išdidžiai segintis mero ženklelį, gimtadienio proga gėlių įteikė tarybos nariui Sauliui Mateliui. Netrukus buvo patvirtinta posėdžio darbotvarkė, kurioje svarstyti tik 8, tačiau ganėtinai svarūs sprendimų projektai. Kiekvieno tarybos nario balsavimo rezultatai bus viešinami Visų pirma meras informavo, kad nuo šiol taryba dirbs pagal naują veiklos reglamentą, kuris buvo patvirtintas praėjusiame posėdyje. Vienas iš šio reglamento punktų byloja, kad tarybos narių balsavimo rezultatai yra vieši, išskyrus slapto balsavimo atvejus.

Visų pirma, jūsų nuomone, ar dėl vertybinių popierių rinkų programos ECB tampa faktiniu fiskalinės politikos dalyviu ir taip galimai kelia pavojų savo nepriklausomumui? Kaip pranešė ECB, vertybinių popierių rinkų programa angl. SMP pristatyta m.

Atgal Švietimo ir mokslo ministerija ragina aktyviai siūlyti kandidatus į Aukštojo mokslo tarybos narius. Kandidatus gali siūlyti mokslo ir studijų institucijos, asociacijos, įstaigos, įmonės ir fiziniai asmenys, kandidatai taip pat gali siūlytis patys. Pretendentų anketų laukiama iki rugsėjo 13 d. Kandidatas į aukštojo mokslo tarybos narius turi būti pripažintas visuomenėje, nepriekaištingos reputacijos, švietimo, mokslo, kultūros, verslo arba viešojo sektoriaus atstovas, pasiekęs reikšmingų savo veiklos srities rezultatų.

Blogai veikiančios vertybinių popierių, o ypač vyriausybės obligacijų rinkos gali sukelti rimtų neigiamų padarinių, nes pinigų politikos problemos persikeltų į realųjį ekonomikos sektorių ir galiausiai paveiktų kainas.

Vertinant iš išorės perspektyvos, beveik neįmanoma numatyti, ar pinigų politikos problemos iš tikrųjų turėtų neigiamų padarinių realiajam ekonomikos sektoriui ir kokio masto jie būtų.

ECB leidiniuose, pvz. Mano nuomone, labai svarbu, kad SMP būtų tik laikino ir riboto pobūdžio ir kad būtų galima numatyti, kada ši programa bus užbaigta, nes padidintas EFSF gali padėti užtikrinti operacijų vykdymą antrinėje rinkoje. ECB siekia tik stabilizuoti sutrikusias rinkas. Tačiau pirma — ir neabejotinai būtina — sėkmės Prezervatyvai ir nariu dydziai, kad vyriausybės paspartintų fiskalinę konsolidaciją ir ryžtingai įgyvendintų neišvengiamas griežtas priemones.

Kai kurių valstybių narių vertybinių popierių rinkos sutrikimai atsirado todėl, kad atskiros vyriausybės vis dar turi užtikrinti savo visišką patikimumą Taryba didinant nari ir kad pagal Stabilumo ir augimo paktą reikalaujama ekspertų priežiūra nebuvo tinkamai atliekama.

Neginčytina, kad kartais ECB buvo vienintelis euro zonos suinteresuotasis subjektas, galėjęs visapusiškai veikti nepaisant to, kad fiskalinė ir pinigų politika iš esmės turi būti atskirtos. Todėl euro zonoje turi būti imamasi veiksmų ir turi būti įgyvendinamos būtinos priemonės nacionalinės koregavimo priemonės, sustiprintas Europos finansinio stabilumo fondas, ESP, geresnės valdysenos struktūros siekiant atkurti visapusiškus gebėjimus veikti ir taip leisti ECB nutraukti šią veiklą iš Taryba didinant nari, kai tai bus galima padaryti dėl tinkamų rinkos sąlygų.

Kada prognozuojate Taryba didinant nari ECB dalyvavimo įgyvendinant dabartines nestandartines priemones pabaigą? Atsižvelgdamas į prastą padėtį finansų rinkose ir siekdamas paspartinti pinigų politikos perdavimo procesą ECB ėmėsi nestandartinių pinigų politikos priemonių. Todėl dalyvavimo įgyvendinant šias priemones pabaiga priklauso nuo to, kaip, laikui bėgant, keisis sąlygos finansų rinkose, o tai, savo ruožtu, didele dalimi priklauso nuo tinkamų nacionalinių politikos sričių, kurios turės būti patvirtintos ir įgyvendintos.

Ryžtinga fiskalinė konsolidacija ir struktūrinės reformos finansiškai nestabiliose šalyse padėtų riboti iš obligacijų gaunamų pajamų rizikos priedus. Ryžtingos finansinių problemų turinčių bankų kapitalo restruktūrizavimo priemonės iš esmės prisidėtų sugrąžinant šiems bankams galimybes vėl dalyvauti pinigų rinkose, taip leidžiant ECB sumažinti savo kaip tarpininko vaidmenį.

SMP — kaip ir visos kitos nestandartinės pinigų politikos priemonės, kurių reaguodamas į krizę ėmėsi ECB — yra laikino pobūdžio. Ji yra ne tik papildoma pati savaime, bet ir papildo valdančiosios tarybos sprendimus dėl jai taikomų pagrindinių palūkanų normų, nes padeda skatinti pinigų politikos perdavimo procesą.

Kaip ir visos nestandartinės pinigų politikos priemonės, vertybinių popierių rinkos programa turėtų baigtis iškart, kai tik išnyks sąlygos, dėl kurių ji buvo pradėta. Ar manote, kad ECB pozicija dėl tvirto priešinimosi Graikijos skolos restruktūrizavimui pasikeis? Kalbant apie Graikijos skolos restruktūrizavimą ECB pozicija nuolat grindžiama trimis pagrindinėmis nuostatomis. Pirma, ECB teigė, bet koks privačiojo sektoriaus dalyvavimas turi būti savanoriško pobūdžio ir šio reikalavimo laikomasi.

Taryba didinant nari

Valstybių ar vyriausybių vadovų liepos 21 d. Atsižvelgiant į Graikijoje planuojamą specifinį privačiojo sektoriaus dalyvavimą, euro zonos valstybių ar vyriausybių vadovai liepos 21 d. Visos kitos euro zonos šalys dar kartą iškilmingai patvirtino esančios tvirtai pasiryžusios visapusiškai laikytis įsipareigojimų, susijusių su Taryba didinant nari garantuota skola, ir įgyvendinti įsipareigojimus siekti tvaraus fiskalinio konsolidavimo ir struktūrinės reformos.

ECB mano, kad šis tvirtas pasiryžimas yra labai svarbus ir pripažįsta, kad visų valstybės garantuojamų skolų patikimumas yra svarbiausias aspektas siekiant užtikrinti visos euro zonos finansinį stabilumą. Ma­no­ma, kad to­kia pro­por­ci­ja bū­tų tei­sin­ga. Jis ra­gi­no, tu­rint ki­to­kių pa­siū­ly­mų, juos teik­ti. Ne­su­lau­kus kon­kre­čių pa­siū­ly­mų, spren­di­mas dėl ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo at­ly­gi­ni­mo pa­kė­li­mo pa­tvir­tin­tas.

Nuo šių me­tų pra­džios di­des­nis at­ly­gi­ni­mas pri­klau­sys ir Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kon­tro­lės ir au­di­to tar­ny­bos sa­vi­val­dy­bės kon­tro­lie­rei Ja­ni­nai Ged­min­tie­nei.

Neringos savivaldybės taryba

Jos pa­rei­gi­nės al­gos ko­e­fi­cien­tas 14,5 sta­žas vals­ty­bei — 18 me­tų. Pa­rei­gi­nės al­gos ko­e­fi­cien­tų in­ter­va­las yra nuo 14,5 iki 17,5. Nuo m. Volano g. Daugiau informacijos teirautis telefonu