Kaip padidinti nari, jei esu 14 metu

ECB pinigų politika 4. Kalbant apie įgaliojimus, reikėtų, kad ECB nedalyvautų sprendžiant mikroekonominius klausimus, tokius kaip biudžeto eilutės, socialinės apsaugos sistemų kūrimas, privatizavimo programos ir struktūrinės darbo ir produktų rinkų reformos. Atsižvelgiant į tai, sukūrus EPS struktūrą, padarant euro zoną atsparesne, bus lengviau didinti euro naudojimo patrauklumą. Parlamento nuolatinių komisijų pirmininkų pavaduotojai per mėnesį neatskaičius mokesčių uždirba 3 ,20 euro, pakomitečių ir nuolatinių komisijų pirmininkai — 3 ,40 euro. Nepalanki makroekonominė aplinka sudaro blogesnę kreditavimo perspektyvą. Kaip vertinate neveiksnių paskolų problemą vidutinių ir mažų kredito įstaigų balansuose?

Darbuotojai, rūpindamiesi savo ir kitų darbuotojų sauga ir sveikata, privalo gavus Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išvadą dėl darbo pobūdžio ir sąlygų, išvados kopiją pateikti darbdaviui 33 str.

Dirbančių neįgaliųjų saugą ir sveikatą garantuoja Darbo kodeksas, šis Įstatymas, kiti įstatymai bei darbuotojų saugos ir sveikatos norminiai teisės aktai. Papildomos saugos ir sveikatos garantijos neįgaliesiems gali būti numatytos kolektyvinėse sutartyse, darbo sutartyse. Sveikatos priežiūros įstaigos išvada dėl neįgaliojo galimybės dirbti konkretų darbą privaloma darbdaviui ir darbuotojui.

Neįgalieji gali būti skiriami dirbti viršvalandinius darbus, dirbti naktį ir budėti, jeigu to jiems nedraudžia sveikatos priežiūros įstaigos išvada, tik su jų sutikimu 38 str. Dėl naujojo Darbo kodekso konsultuoja Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos VDI tel. Konsultuotis galima ir Kaip padidinti nari paklausėjui tinkamu būdu, daugiau informacijos VDI interneto svetainėje.

Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymas Darbingo amžiaus neįgaliems asmenims, įsiregistravusiems Užimtumo tarnyboje, gali būti taikomos aktyvios darbo rinkos politikos priemonės, siekiant padėti įsitvirtinti darbo rinkoje ar įsidarbinti arba jei esu 14 metu specialias sąlygas išlikti darbo rinkoje Darbdaviams, įdarbinusiems Užimtumo tarnyboje įsiregistravusius neįgaliuosius, kiekvieną mėnesį už kiekvieną dirbantį asmenį gali būti mokama subsidija darbo užmokesčiui, nurodytam įdarbinto asmens darbo sutartyje, ir nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotoms draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokoms iš dalies kompensuoti. Darbdaviams, steigiantiems ar pritaikantiems darbo vietas prie bedarbio negalios, gali būti kompensuojamos darbo vietos steigimo pritaikymo išlaidos. Darbdaviai privalo apmokėti ne mažiau kaip 35 procentus, išskyrus atvejus, kai įdarbinami neįgalieji už kiekvieną neįgalų darbuotoją, kuriam nustatytas sunkus neįgalumo lygis ar 25 procentų neviršijantis darbingumo lygis iki m. Neįgaliesiems, kuriems nustatytas iki 40 procentų darbingumo lygis arba sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, siekiantiems pradėti savo verslą ir steigiantiems darbo vietas sau pirmą kartą labai mažose įmonėse, gali būti organizuojamas savarankiško užimtumo rėmimas. Neįgaliajam, steigiančiam sau darbo vietą gali būti kompensuojamos visos darbo vietos steigimo išlaidos.

Neįgaliesiems taikomas mėnesio neapmokestinamas pajamų dydis Konsultuoja Valstybinė mokesčių inspekcija tel. Žemė Mokesčiu neapmokestinama fiziniams asmenims, kurių šeimose mokestinio laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų ir kuriems nustatytas 0—40 procentų darbingumo lygis arba kurie yra sukakę senatvės pensijos amžių ar yra nepilnamečiai, priklausančio žemės sklypo plotas, neviršijantis savivaldybių tarybų iki einamojo mokestinio laikotarpio rugsėjo 1 dienos nustatyto neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio.

Fiziniam asmeniui nuosavybės teise priklausantys keli žemės sklypai, esantys tos pačios savivaldybės teritorijos vietovėse vietovėjekurioms kuriai nustatytas vienodas neapmokestinamasis žemės sklypo dydis, šiuo atveju laikomi vienu žemės sklypu. Jeigu fizinis asmuo turi teisę į mokesčio lengvatą ir turi ne vieną žemės sklypą, taikoma didžiausia lengvata vienam žemės sklypui. Taikant šią nuostatą, šeima laikomi sutuoktiniai, asmenys, vieni auginantys vaikus Kaip padidinti nariir su jais gyvenantys jų vaikai įvaikiai, posūniai, podukrosiki jiems sukaks 18 metų, o prie darbingų asmenų nepriskiriami mokyklų mokiniai ir aukštųjų mokyklų studentai, studijuojantys pagal dieninės ir nuolatinės studijų formų programas.

Konsultuoja Valstybinė mokesčių inspekcija tel. Entrance Exhibition Airijos mokslinių tyrimų tarybos, instituto Institute for New Economic Thinking, fondo Fondation Banque de France, agentūros NORFACE, Airijos karališkosios akademijos suteiktos stipendijos Akademinis profilis Pagrindinės mokslinių tyrimų sritys: tarptautinė makroekonomika; Europos pinigų ekonomika; finansų globalizacija; fiskalinės politikos cikliškumas, Airijos ekonomika. Biografija ir profesinis pasirengimas 1.

Nurodykite svarbiausius savo profesinių įgūdžių pinigų, finansų ir verslo srityse aspektus, taip pat pagrindinius savo europinės ir tarptautinės patirties aspektus.

Nuo m. Be pareigų Europos Centrinio Banko ECB valdančiojoje taryboje, taip pat vadovauju apie darbuotojų turinčiai organizacijai, kuri, kaip nacionalinė kompetentinga kredito įstaigų, draudimo bendrovių ir investicinių įmonių priežiūros institucija, kuri taip pat yra vertybinių popierių ir rinkų reguliavimo Kaip padidinti nari ir nacionalinė finansų valdymo institucija, yra atsakinga už nacionalinio centrinio banko funkcijas ir veiksmus.

Airijos centrinis bankas taip pat yra nacionalinė makroprudencinės rizikos ribojimo institucija, nacionalinė pertvarkymo institucija ir nacionalinės indėlių garantijų sistemos veiklos vykdytojas.

Šie platūs įgaliojimai reiškia, kad, be savo pareigų centriniame banke, tiesiogiai dalyvavau sprendžiant įvairius reguliavimo klausimus. Dėl savo mokslinių tyrimų empirinio pobūdžio ir politinio aspekto nuo praėjusio amžiaus dešimtojo dešimtmečio vidurio daug bendradarbiavau ir bendravau su politikos institucijomis, įskaitant ECB, Europos Komisiją, Tarptautinį valiutos jei esu 14 metu, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizaciją EBPO ir Tarptautinių atsiskaitymų banką TAB.

Per visą savo karjerą daug rašiau pinigų sąjungos Didelis varpos nuotrauka poveikio tema. Be kita ko, — m. Ar turite įmonę, finansinio turto ar kitokių įsipareigojimų, kurie galėtų būti nesuderinami su numatomomis Jūsų pareigomis? Ar yra kokių nors svarbių kitų asmeninių arba kitokių veiksnių, į kuriuos Parlamentui būtina atsižvelgti svarstant Jūsų paskyrimą?

Kokių pagrindinių tikslų sieksite per savo, kaip Europos Centrinio Banko valdančiosios tarybos nario, kadenciją? Esu tvirtai įsitikinęs, kad pinigų Kaip padidinti nari gali būti tvirtas visos Europos stabilumo ir gerovės pagrindas.

Vykdydamas savo įgaliojimus, ECB atlieka pagrindinį vaidmenį padedant užtikrinti pinigų sąjungos sėkmę. Kaip vykdomosios valdybos narys, pirmiausia sieksiu užtikrinti, kad ECB vykdytų savo užduotis, kaip nustatyta ES sutartyse. Be to, labai svarbu, kad valdybos nariai įgytų bendrą pasitikėjimą ECB kaip institucija, kuri gina Europos viešuosius interesus.

Kalbant apie vidaus struktūrą, valdybos nariai turėtų išlaikyti tokią organizacinę kultūrą, kuri skatintų meistriškumą ir sudarytų darbuotojams palankią darbo aplinką. ECB pinigų politika 4. Kaip dabartinėmis makroekonominėmis sąlygomis ECB turėtų vykdyti savo pinigų politiką? Kaip vertinate ECB veiklos rezultatus siekiant savo pagrindinio tikslo — palaikyti kainų stabilumą?

Dabartinėmis makroekonominėmis sąlygomis ECB turėtų vykdyti savo pinigų politiką vadovaudamasis savo pagrindiniu įgaliojimu išlaikyti kainų stabilumą euro zonoje, kaip nustatyta Sutartyje. Vykdydamas šį įgaliojimą ECB gali sudaryti sąlygas Europos žmonėms priimti ekonominius ir finansinius planus stabilioje monetarinėje aplinkoje ir kartu užtikrinti, kad įmonės ir investuotojai galėtų sutelkti dėmesį į pagrindines verslo problemas ir neskirti išteklių pinigų jei esu 14 metu valdyti.

Iki finansų krizės pradžios ECB savo užduotį užtikrinti kainų stabilumą labai sėkmingai vykdė naudodamasis standartinėmis pinigų politikos priemonėmis. Kad būtų galima toliau siekti šio tikslo prasidėjus krizei, reikėjo priimti netradicines priemones. Mano nuomone, dabartinė strategija, kuri yra toliau nurodytų priemonių derinys: a neigiamos kredito palūkanų norma, kuri yra bazinių punktų; b turto pirkimo programos TPP ; c ateities gairių dėl palūkanų normų ir reinvestavimo ir d operacijų, tokių kaip tikslinės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos TITRObuvo veiksminga vykdant skatinamąją pinigų politiką, reikalingą ekonomikos atsigavimui skatinti, numatytam infliacijos lygiui įtvirtinti, defliacijos rizikai pašalinti ir laikui bėgant Kaip padidinti nari, kad infliacija vėl tolydžiai artėtų ECB tikslo link.

Šis derinys — kiekybinė analizė ir ekonominių modelių, kurie yra būtini, kad būtų galima įvertinti įvairias politikos galimybes, taikymas — sudarė sąlygas valdančiajai tarybai kruopščiai ir remiantis duomenimis priimti sprendimus, kuriuos gerai supranta ir rinkos dalyviai.

ECB turėtų ir toliau vykdyti tokią pinigų politiką. Kaip reaguotumėte į kritiką dėl mažų palūkanų normų ir jų poveikio? Ką manote apie nenumatyto ECB palūkanų normų politikos poveikio ir konvergencijos siekiant numatyto vidutinės trukmės infliacijos lygio pusiausvyrą? ECB siekia išlaikyti kainų stabilumą vidutinės Sumazejo narys laikotarpiu.

Kaip padidinti nari, jei esu 14 metu

Savo ruožtu, kainų stabilumas vidutinės trukmės laikotarpiu yra svarbus pagrindas tam, kad mažinant įmonių ir namų ūkių patiriamą netikrumą būtų užtikrinti geri ekonominės veiklos rezultatai. Dabartinis politikos priemonių rinkinys yra proporcingas atsakas į po krizės susidariusias sąlygas, kai radosi su defliacija susijęs spaudimas ir dėl krizės masto palūkanų normos jau buvo sumažėjusios.

Akivaizdu, kad svarbu stebėti galimą šalutinį skatinamosios pinigų politikos sąlygų poveikį atsižvelgiant į finansinio stabilumo riziką. Be to, esama makroprudencinės politikos priemonių rinkinio, kad būtų galima suvaldyti tokią riziką.

Kalbant apie poveikį pajamų ir turto paskirstymui, aiškiai matyti teigiamas skatinamosios pinigų politikos indėlis mažinant nedarbą ir didinant darbo užmokestį. Be to, lygiai taip, kaip dėl skatinamosios pinigų politikos didėja turto kainos, lygiai taip pat tai kompensuojama pinigų politikos griežtinimo laikotarpiais, todėl svarbu pripažinti skirtumą tarp laikinų ir nuolatinių pasiskirstymo pokyčių.

Kokia Jūsų nuomonė dėl euro zonos pinigų politikos sąlygų nevienalytiškumo bei galimybių naudotis kredito paslaugomis ir to poveikio bendrai ECB pinigų politikai? Skolinimo normų skirtumai tarp šalių gerokai sumažėjo. Skolinimosi jei esu 14 metu toliau gerėja: iš apklausos įmonių galimybių gauti finansavimą angl. SAFE tema matyti, kad MVĮ galimybės naudotis išorės finansavimo šaltiniais toliau gerėjo, įskaitant didesnį bankų norą pratęsti kreditą. Apskritai, dėl nedidelio skolos finansavimo augimo, tolydaus ekonomikos augimo ir turto vertės atsigavimo, kuriuos taip pat parėmė vykdoma skatinamoji pinigų politika, buvo sudarytos palankios sąlygos mažinti bendrovių sektoriaus finansinį įsiskolinimą euro zonos lygmeniu.

Nuorodos kopijavimas

Tačiau ne finansų bendrovių finansinio įsiskolinimo mažinimas m. Kredito sąlygos taip pat priklauso nuo vietos rizikos priedų, vietos lygmens konkurencinio spaudimo vidaus Kaip padidinti nari sistemoje ir institucinių veiksnių, pvz. Ekonominės veiklos rezultatų skirtumai tarp EPS centro ir periferijos per pastarąjį dešimtmetį padidėjo. Ateityje kelios ES valstybės narės rengiasi prisijungti prie euro zonos. Kaip tikitės per ateinantį dešimtmetį vengti tolesnių skirtumų tarp euro zonos valstybių narių, atsižvelgiant į tai, kad kelios šalys kandidatės turi silpnesnę ekonomiką?

Koks yra tinkamiausias ekonominis euro zonos plėtros scenarijus? Konkretaus ekonominio euro zonos plėtros scenarijaus nėra.

Numatoma, kad visos ES valstybės narės, kurios neatsisakė dalyvauti, anksčiau ar vėliau įsives eurą. Kada tai įvyks, priklausys nuo dviejų veiksnių: pirma, nuo nacionalinių euro įvedimo strategijų ir, antra, nuo pasirengimo įsivesti eurą, kuris vertinamas remiantis konvergencijos kriterijais, nustatytais ES sutartyse. ECB ir Europos Komisija reguliariai vertina pažangą, kurią kiekviena ne euro zonos valstybė narė padarė siekdama atitikti Sutartyse nustatytus euro įvedimo kriterijus, kaip nurodyta konvergencijos ataskaitose.

Seimo valdyba sausį atšaukė keletą buvusių savo sprendimų ir atvėrė kelią gerokai didinti parlamentarų padėjėjų ir kitų politinio pasitikėjimo tarnautojų algas.

Vienas kriterijus yra valstybės narės dalyvavimas jei esu 14 metu kurso mechanizme VKM ne mažiau kaip dvejus metus, VKM II, nenuvertinant savo valiutos euro atžvilgiu. Šiuo metu sutariama, kad dėl kiekvienos valstybės narės pareiškėjos sprendimas dėl tokio dalyvavimo turėtų būti priimamas remiantis trimis veiksniais: pirma, tinkamai atsižvelgiant į euro zonos krizės patirtį; antra, skiriant deramą dėmesį tam, kad euro įvedimas dabar taip pat reiškia prisijungimą prie bankų sąjungos, ir, trečia, įgyvendinant visas konkrečiai šaliai skirtas politikos priemones, kurios sudaro sąlygas sklandžiai dalyvauti VKM II, o vėliau — euro zonoje.

Be to, svarbu pripažinti, kad daug pasimokyta iš spartaus ekonomikos augimo ir staigaus ekonomikos smukimo ciklų, buvusių per pirmąjį euro dešimtmetį. Visų pirma labai svarbu, kad vykdant nacionalinę fiskalinę ir makroprudencinę politiką būtų atsižvelgiama į jei esu 14 metu šalių finansinių ciklų skirtumus. Ką manote apie ECB pinigų politikos normalizavimo sekos ir arba laiko nustatymą, be kita ko, atsižvelgiant į tarptautinį kontekstą?

Kokio poveikio rinkai tikitės iš TPP reinvestavimo strategijos? Kaip tai paveiks pinigų politikos priemonių rinkinį, jei bendros sąlygos pablogės? Kalbant apie būsimus pinigų politikos veiksmus, mūsų ateities gairės tiek dėl palūkanų normų, tiek dėl reinvestavimo yra labai aiškios. Mūsų politika priklauso nuo duomenų ir priklausys nuo infliacijos prognozių. Atlikdami politikos priemonių veiksmingumo ir poveikio vertinimą atsižvelgiame Ilgas Gaidys, kaip padidinti savo duomenų — tiek vidaus, tiek tarptautinių ekonominių ir finansinių duomenų — interpretaciją.

Reinvestuojant didelį turto kiekį stiprinama nuolat teikiama didelė pinigų politikos parama pasitelkiant mūsų ateities gaires dėl palūkanų normų. Tęsime savo reinvestavimo politiką tiek, kiek bus reikalinga siekiant užtikrinti, kad infliacija nuosekliai artėtų prie mūsų tikslo. Mūsų priemonių rinkinyje esama pakankamai galimybių, kad prireikus galėtume reaguoti suteikdami atitinkamą postūmį pinigų politikos priemonėmis.

Paieškos rezultatai | himeja.lt

Kaip užtikrinsite Turto pirkimo programos įgyvendinimo skaidrumą? Rengdami pinigų politikos priemones ar jų įgyvendinimo strategiją visada turime užtikrinti veiksmingumo ir skaidrumo pusiausvyrą. Kalbant apie ABSPP ir CBPP3, ECB jau elgiasi labai skaidriai ir skelbia daug informacijos, be kita ko: mėnesio duomenis apie Eurosistemos turtą, grynuosius pirkimus ir apie tai, kiek turto įsigyta atitinkamai pirminėje ir jei esu 14 metu rinkoje.

Atskleidžiant išsamius duomenis apie vertybinius popierius reikia įvertinti neigiamus padarinius, kurie mažina programų veiksmingumą. Kai kurių turto pirkimo programų atveju galima tikėtis, kad jie nebus dideli. Todėl BSPP ir VSPP atveju skaidrumo lygis šiuo metu yra labai aukštas, taip pat atsižvelgiant į tai, kad pagal šias programas nupirkti vertybiniai popieriai yra prieinami vertybinių popierių skolinimo tikslais.

Kai dėl kitų programų, dėl papildomo informacijos atskleidimo rinkos dalyviai galėtų padaryti išvadas apie Eurosistemos turtą ir pakoreguoti savo elgesį remdamiesi šia informacija.

Be to, reikia atsižvelgti į tai, kad skelbiant papildomus duomenis galėtų būti iškreipta konkurencija ir pakenkta rinkos vientisumui. Kokių sąlygų reikia, kad būtų galima valdyti palūkanų normos didėjimą nedarant neigiamo poveikio valstybėms ir rinkoms? Kas priklauso ECB kompetencijai ir už ką, Jūsų nuomone, atsako valstybės narės ir rinkos dalyviai?

Mes ir toliau tikimės, kad esamas ECB palūkanų normų lygis išliks bent jau visą m. Tiesa, kad gaunami duomenys ir toliau buvo mažiau palankūs nei tikėtasi; tai susiję su lėčiau augusia išorės paklausa ir kai kuriais atskiroms šalims bei sektoriams būdingais veiksniais.

Tačiau mūsų pinigų politikos kryptys išlieka tinkamos dėl dviejų priežasčių: pirma, dėl labai palankių skatinamojo finansavimo sąlygų, palankios darbo rinkos dinamikos ir didėjančio darbo užmokesčio toliau remiamas tebesitęsiantis ekonomikos augimas, taigi ir mūsų Kaip padidinti nari, kad infliacija artės prie mūsų tikslo.

Antra, mūsų pinigų politika pasitelkiant ateities gaires dėl palūkanų normų ir reinvestavimo ir toliau yra itin skatinanti. Kalbant apie sąlygas, kurios turi būti įvykdytos, mūsų požiūris yra dvejopas. Kalbant apie rinkos dalyvių vaidmenį, mūsų ateities gairių dėl palūkanų normų komponente, susijusiame su padėtimi, numatyta, kad rinkos interpretuotų ekonomiką ir atitinkamai pakoreguotų savo tikėtinas palūkanų normas.

Taip koreguojant tikėtinas palūkanų normas rinkos palūkanų normos suderinamos su tuo, kaip rinkos interpretuoja mūsų reagavimo funkciją.

Seime – masinis algų kėlimas: kai kurios algos per mėnesį kils keliais šimtais eurų - DELFI

Valstybinis komponentas taip pat užtikrina, kad blogesnė perspektyva būtų atspindima nustatant palankesnes išankstines palūkanų normas, taigi ir paprastesnes finansavimo sąlygas. Mūsų ateities gairės dėl palūkanų normų dar labiau sustiprinamos reinvestuojant didelį Kaip padidinti nari turto kiekį, t.

Dėl to stiprėja poveikis finansinėms sąlygoms, nes rinkos lūkesčiai reinvestavimo laikotarpiu keisis atsižvelgiant į tikėtiną palūkanų normų padidinimo datą. Valstybėms narėms tenka aiški atsakomybė, be kita ko, nacionalinės fiskalinės politikos srityje. Apdairiai valdoma, ši politika gali būti svarbus stabilizavimo veiksnys nuosmukio atveju. Valstybės narės taip pat turi su euru ir EPS sukūrimu susijusių įsipareigojimų, o tai užtikrina pasitikėjimą valiutą ir didesnį visos euro zonos atsparumą sukrėtimams.

Kaip, Jūsų nuomone, ECB galėtų padėti skatinti ekonomikos augimą ir visišką užimtumą, kartu visiškai laikantis ECB pirminio tikslo išlaikyti kainų stabilumą? Kas, Jūsų nuomone, yra papildomos pinigų politikos priemonės, kuriomis būtų pagerintas teigiamas pinigų politikos poveikis realiajai ekonomikai?

Harvardo universiteto ekonomikos mokslų daktaro laipsnis Harvardo universiteto ekonomikos mokslų magistro laipsnis Dublino Švč. Trejybės kolegijos ekonomikos bakalauro diplomas Mod.

Kokią įtaką struktūrinės reformos valstybėse narėse daro pinigų politikai ir atvirkščiai? Pagrindinis Eurosistemos ir bendros pinigų politikos tikslas yra išlaikyti kainų stabilumą, kaip nustatyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo straipsnio 1 dalyje. Pinigų politika gali paveikti realią veiklą trumpuoju laikotarpiu. Galbūt dabar, kai yra krizė, nėra tinkamas metas diskutuoti apie kitokią Seimo nario algą, bet ateityje, manau, būtų tikslinga diskutuoti apie algos indeksavimą, nes kiekvieną kartą, kai pakrypsta kalba apie Seimo narių atlyginimus, būna daug ažiotažo visuomenėje, Kaip padidinti nari, esą parlamentarams algų didinti nereikia.

Pasak Ž. Maurico, Seimo nario algos dydžio susiejimas su šalies vidutinio atlyginimo dydžiu paskatintų politikus labiau stengtis savo sprendimais daryti įtaką ir visos valstybės gyventojų darbo užmokesčio didėjimui.

Lietuvoje tam tikra prasme darbo užmokestis yra dirbtinai sumažintas, nes Kaip padidinti nari tam tikrus sektorius, kuriuose paplitęs šešėlis, tam tikrus sektorius, kurie patenka į statistiką, kur dominuoja dienpinigiai, tai yra netiesiogiai mokamas darbo užmokestis. Nepamirškime ir šešėlio statybose. Mato kitą alternatyvą — kiek dirbi, tiek ir gauni Darbo rinkos tyrimų instituto vadovas, ekonomistas profesorius Boguslavas Gruževskis LRT.

Vis dėlto jis siūlo vertinti visų politikų, politinio pasitikėjimo tarnautojų, valdininkų algas ir jos, ekonomisto manymu, turi būti padidintos. Tai reikia padaryti dėl dviejų priežasčių. Pirma, reikia pritraukti į politiką labiau kvalifikuotų asmenų, turinčių patirties, kuriems perėjimas iš verslo ar akademinės veiklos į politiką apsimokėtų ir finansiškai.

Profesorius tikino, kad politikų algas reikia didinti sistemiškai, tai yra numatyti naują darbo užmokesčio apskaičiavimo mechanizmą, kuris skatintų daugiau, efektyviau dirbti. Gruževskio manymu, Seimo narių ir kitų politikų algos galėtų būti padalytos į dvi dalis — pastoviąją ir kintamąją.

Kaip padidinti nari, jei esu 14 metu

Pastoviąją dalį, pasak ekonomisto, sudarytų pareiginė alga, priedas už darbo valstybės tarnyboje stažą, o kintamoji dalis galėtų būti susieta su realiais darbais. Ši atlyginimo dalis galėtų būti peržiūrima kas pusę metų. Šioje dalyje turėtų atsispindėti politiko realūs darbai.

Kaip padidinti nari, jei esu 14 metu

Reikia nustatyti kriterijus, pagal kuriuos būtų skaičiuojama ši kintamoji atlyginimo dalis. Tarkime, ši sistema galėtų negalioti prezidentui, Seimo pirmininkui, premjerui, bet kitų algoms ši tvarka turėtų galioti. Tokiu būdu reikia didinti politikų atlyginimo priklausomybę nuo jų aktyvumo ir realaus darbo rezultato. Pavyzdžiui, Seimo vienmandatininkai rodo aktyvumą, važinėja į susitikimus su gyventojais. Jo dydis priklauso nuo pareiginės algos dydžio — kuo ji didesnė, tuo solidesnis priedas.

Prašymai plaukia Seimo kanceliarijos duomenimis, per porą savaičių dėl naujų pareiginių algų koeficientų jų padėjėjams, patarėjams gauti Seimo narių teikimai.

Be to, parlamentarų padėjėjams Valstybės tarybos įstatyme padaryta išimtis ir leista dirbti daugiau nei vienu etatu, bet ne daugiau kaip pusantro. Tokia galimybe pasinaudojo per žmonių. Seimo kanceliarijos duomenimis, jų koeficientų vidurkis yra 13,59, arba eurai per mėnesį neatskaičius mokesčių. Pritarė ir valdantieji, ir opozicija Seimo kanceliarijos skaičiavimu, šiam masiniam politikų padėjėjų algų kėlimui šiemet papildomai reikės maždaug 2 mln.

Seimo politinio pasitikėjimo tarnautojų darbo užmokesčio fondas šiemet sudaro 10,24 mln. Tokiu mastu didinti atlyginimus savo padėjėjams Seimo nariams atsirado galimybė, kai jie pernai gruodį patys tvirtindami metų biudžetą nubalsavo papildomai skirti 1, mln.

Nepaisant Kaip padidinti nari prieštaravimo, už šį liberalo Ričardo Juškos siūlymą mygtukus spaudė ir naujųjų valdančiųjų, ir opozicijos atstovai.