Nario matmenys ir jiems kelia poilsio,

Vežėjas, turintis leidimą vežti keleivius reguliaraus susisiekimo išskyrus vietinio miesto susisiekimo maršrutu, Autobusų stočių veiklos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro m. Ekipažas privalo: Teisės vairuoti motorines transporto priemones, traktorius, savaeiges mašinas suteikimas

Krovinius vežantis vairuotojas turi būti ne jaunesnis negu: a jei vairuoja transporto priemonę, kurios didžiausia leidžiamoji masė kartu su priekaba ar puspriekabe neviršija 7,5 tonos — 18 metų; b jei vairuojamos kitos transporto priemonės: — 21 metų arba — 18 metų, jei šis asmuo turi vienos iš Susitariančiųjų Šalių pripažintą profesinės kompetencijos pažymėjimą, patvirtinantį, kad jis yra Nario matmenys ir jiems kelia poilsio transporto priemonių, kuriomis keliais vežami kroviniai, vairuotojų rengimo kursus.

Susitariančiosios Šalys informuoja viena kitą apie savo valstybėje nustatytą minimalų profesinio parengimo lygį ir kitas svarbias sąlygas, keliamas vairuotojams, kurie vykdo tarptautinį krovinių vežimą pagal šį Susitarimą. Keleivius vežantis vairuotojas turi būti ne jaunesnis negu 21 metų. Vairuotojas, vežantis keleivius maršrutais, ilgesniais kaip 50 kilometrų Nario matmenys ir jiems kelia poilsio transporto priemonės nuolatinės laikymo vietos, dar turi atitikti vieną iš šių sąlygų: a vairuotojas turi būti ne mažiau kaip vienus metus vežiojęs krovinius transporto priemone, kurios didžiausia leistina masė didesnė kaip 3,5 tonos; b vairuotojas turi būti ne mažiau kaip vienus metus vežiojęs keleivius maršrutais, ne ilgesniais kaip 50 kilometrų nuo transporto priemonės nuolatinės laikymo vietos, Nario matmenys ir jiems kelia poilsio vežiojęs keleivius maršrutais, kuriems netaikomos šio Susitarimo nuostatos, jei kompetentinga institucija pripažįsta, kad vykdydamas Nario matmenys ir jiems kelia poilsio vežimą jis įgijo būtiną profesinę patirtį; c turi turėti vienos iš Susitariančiųjų Šalių pripažintą profesinės kompetencijos pažymėjimą, patvirtinantį, kad jis yra baigęs transporto priemonių, kuriomis keliais vežami žmonės, vairuotojų rengimo kursus.

Kasdienio vairavimo trukmė, apibrėžta šio Susitarimo 1 straipsnio s punkte, negali viršyti 9 valandų. Ne dažniau kaip du kartus per savaitę kasdienio vairavimo trukmė gali būti pailginta daugiausia iki 10 valandų. Kassavaitinio vairavimo trukmė, apibrėžta šio Susitarimo 1 straipsnio t punkte, negali viršyti 56 valandų. Bendra vairavimo trukmė per dvi savaites paeiliui negali viršyti 90 valandų.

Kasdienio ir kassavaitinio vairavimo trukmė apima visą vairavimo trukmę Nario matmenys ir jiems kelia poilsio Susitariančiosios Šalies ar valstybės, kuri nėra prisijungusi prie šio Susitarimo, teritorijoje. Šie įrašai atliekami ranka registracijos lape ar spaudinyje arba naudojant įrašymo įrangos rankinio duomenų įrašymo mechanizmą. Po keturių su puse valandų vairavimo vairuotojas, jeigu jis nepradeda naudoti poilsio laikotarpio, turi daryti ne trumpesnę kaip 45 minučių pertrauką. Ši pertrauka, apibrėžta šio Susitarimo 1 straipsnio n punkte, gali būti pakeičiama ne trumpesne kaip 15 minučių pertrauka, po kurios eitų ne trumpesnė kaip 30 minučių pertrauka ir šios pertraukos per laiko tarpą būtų paskirstytos taip, kad būtų laikomasi 1 dalies reikalavimų.

Šiuo straipsniu reglamentuojamos pertraukos nelaikomos kasdienio poilsio laikotarpiais. Vairuotojas privalo pasinaudoti kasdienio ir kassavaitinio poilsio laikotarpiais, apibrėžtais šio Susitarimo 1 straipsnio o ir p punktuose.

Sužinokite, kaip apleistas miško sklypas tapo pasakiška poilsio oaze

Per 24 valandas nuo panaudoto kasdienio poilsio laikotarpio arba kassavaitinio poilsio laikotarpio pabaigos vairuotojas turi būti pasinaudojęs kitu kasdienio poilsio laikotarpiu. Jei į tą 24 valandų laiko tarpą patenkantis kasdienio poilsio laikotarpis trunka ne trumpiau kaip 9 valandas, bet yra trumpesnis nei 11 valandų, šis kasdienio poilsio laikotarpis laikomas sutrumpintu kasdienio poilsio laikotarpiu.

Nukrypstant nuo 2 dalies nuostatų, per 30 valandų nuo kasdienio arba kassavaitinio poilsio laikotarpio pabaigos, vairuotojas, dirbantis su porininkais, turi būti pasinaudojęs kitu mažiausiai 9 valandų kasdienio poilsio laikotarpiu. Kasdienio poilsio laikotarpis gali būti pratęsiamas, kad sudarytų normalų arba sutrumpintą kassavaitinio poilsio laikotarpį. Tarp bet kurių dviejų kassavaitinio poilsio laikotarpių vairuotojas gali pasinaudoti daugiausia trimis sutrumpintais kasdienio poilsio laikotarpiais.

Tačiau sutrumpinimas turi būti kompensuojamas lygiaverčiu poilsiui skirtu laiko tarpu, kuriuo visu iš karto pasinaudojama iki tol, kol po atitinkamos Zirgu nario matmenys praeis trys savaitės.

Gyvūnų vežimas

Kassavaitinio poilsio laikotarpis prasideda ne vėliau kaip po šešių 24 valandų trukmės laiko tarpų nuo panaudoto kassavaitinio poilsio laikotarpio pabaigos. Tačiau sutrumpinimas turi būti kompensuojamas lygiaverčiu poilsiui skirtu laiko tarpu, kuriuo visu iš karto pasinaudojama prieš pasibaigiant trečiai savaitei po to, kai pasinaudota nukrypti leidžiančia nuostata, ir iii praėjus ketveriems metams nuo tada, kai šalis, kurioje registruota transporto priemonė, įdiegė skaitmeninį tachografą, transporto priemonėje yra įrengtas skaitmeninis tachografas pagal Priedo 1 Nario matmenys ir jiems kelia poilsio priedėlio reikalavimus, ir iv nuo m.

Šis laikas gali būti trumpinamas iki ne mažiau kaip 24 valandų sutrumpintas kassavaitinio poilsio laikotarpis. Poilsis, kuriuo naudojamasi kaip kompensacija už sutrumpintą kassavaitinio poilsio laikotarpį, turi būti pridėtas prie kito ne trumpesnio kaip 9 valandų poilsio laikotarpio.

Vairuotojui nusprendus kasdienio poilsio ir sutrumpinto kassavaitinio poilsio laikotarpiais galima pasinaudoti transporto priemonėje ne nuolatinėje jos laikymo vietoje, jei joje kiekvienam vairuotojui yra specialiai įrengtos miegojimo vietos, o transporto priemonė stovi vietoje.

Kassavaitinio poilsio laikotarpis, kuris prasideda vieną savaitę ir baigiasi kitą, gali būti priskirtas vienai ar kitai iš tų savaičių, bet ne abiem. Nukrypstant nuo 8 straipsnio nuostatų, kai vairuotojas lydi keltu ar traukiniu vežamą transporto priemonę ir naudojasi normaliu kasdienio poilsio laikotarpiu, šis laikotarpis gali būti pertrauktas ne daugiau negu du kartus kitai veiklai vykdyti, tačiau tik Nario didinimo irenginys, jei laikomasi šių reikalavimų: a kasdienio poilsio laikotarpio dalimi, praleidžiama sausumoje ir ne traukinyje, vairuotojas gali pasinaudoti prieš kasdienio poilsio laikotarpio dalį, kai jis ilsisi kelte arba traukinyje, arba po jos; b laikotarpis tarp dviejų kasdienio poilsio laikotarpio dalių turi būti kuo trumpesnis ir jokiu būdu neviršyti vienos valandos prieš pakrovimą į keltą arba traukinį ar po iškrovimo, įskaitant muitinės formalumus pakraunant ar iškraunant.

Per visas kasdienio poilsio laikotarpio dalis vairuotojas privalo turėti galimybę pasinaudoti gultu ar atlenkiama lova. Laikas, praleistas vykstant į vietą, iš kur paimama transporto priemonė, kuriai taikomas šis Susitarimas, ar grįžtant iš tos vietos, jei transporto priemonė nelaikoma prie vairuotojo namų ar darbdavio veiklos vietoje, kurioje vairuotojas paprastai dirba, nelaikomas poilsiu ar pertrauka, išskyrus atvejus, kai vairuotojas yra kelte arba traukinyje ir turi galimybę pasinaudoti gultu ar lova.

IŠIMTYS Tais atvejais, kai saugiam eismui keliuose nekeliamas pavojus, ir siekiant sudaryti galimybes transporto priemonei pasiekti stovėjimui tinkamą vietą, vairuotojas gali nukrypti Nario matmenys ir jiems kelia poilsio šio Susitarimo nuostatų, kad užtikrintų asmenų, pačios transporto priemonės ar ja vežamo krovinio saugumą.

Kaip padidinti lyciu peni

Atvykęs į stovėti tinkamą vietą, vairuotojas nedelsdamas įrašymo įrangos registracijos lape ar spaudinyje arba darbo grafike ranka įrašo šio nukrypimo pobūdį ir priežastį. Susitariančiosios Šalys nustato, kad kontrolės prietaisas jų teritorijoje registruotose transporto priemonėse įrengiamas ir naudojamas pagal šio Susitarimo ir jo priedo bei priedėlių reikalavimus. Šiame Susitarime reglamentuojamo kontrolės prietaiso sandara, įrengimas, naudojimas ir tikrinimas turi atitikti šio Susitarimo ir jo priedo bei priedėlių reikalavimus.

Kontrolės prietaisas, atitinkantis m.

Masina didinant nari

Tarybos reglamente EEB Nr. Transporto ūkio subjektas turi taip organizuoti vežimą keliais ir tinkamai parengti ekipažo narius, kad jie galėtų laikytis šio Susitarimo nuostatų. Transporto ūkio subjektas, pasinaudodamas visais turimais dokumentais, tokiais kaip individualios kontrolės knygelės, privalo nuolat tikrinti vairavimo, kito darbo ir poilsio trukmę.

Nustatęs šio Susitarimo pažeidimo atvejus, jis privalo nedelsdamas juos pašalinti ir imtis priemonių, kad ateityje jie nepasikartotų, pavyzdžiui, pakeisti darbo grafikus ir maršrutus. Nario matmenys ir jiems kelia poilsio ūkio subjektas nemoka samdomiems vairuotojams jokių išmokų, netgi premijų ar priedų prie atlyginimo už nuvažiuotą atstumą ir arba vežamų krovinių kiekį, jei šių mokėjimų pobūdis kelia grėsmę saugiam eismui keliuose ir arba skatina pažeisti šį Susitarimą.

Transporto ūkio subjektas atsako už jo vairuotojų padarytus pažeidimus, Siuolaikinis budas padidinti nari jei jie buvo padaryti kitos Susitariančiosios Šalies arba valstybės, kuri nėra prisijungusi prie šio Susitarimo, teritorijoje.

Nepažeidžiant Susitariančiųjų Šalių teisės taikyti transporto ūkio subjektams visišką atsakomybę, Susitariančiosios Šalys gali laikyti šiuos ūkio subjektus atsakingais atsižvelgiant į tai, ar jie pažeidė 1 ir 2 dalių nuostatas. Susitariančiosios Šalys gali svarstyti bet kokius įrodymus, kad transporto ūkio subjektas negali būti pagrįstai laikomas atsakingu už padarytą pažeidimą. Ūkio subjektai, krovinių siuntėjai, ekspeditoriai, kelionių organizatoriai, pirminiai rangovai, subrangovai ir vairuotojų įdarbinimo agentūros užtikrina, kad sutartimi sulygtas vežimo laiko grafikas atitiktų šio Susitarimo reikalavimus.

Kiekviena Susitariančioji Šalis turi imtis visų reikiamų priemonių, kuriomis užtikrinama šio Susitarimo nuostatų laikymasis, visų pirma atliekant atitinkamus patikrinimus keliuose ir transporto ūkio subjektuose taip, kad per metus būtų patikrinta didelė atrankinė ir tipinė dalis vairuotojų, transporto ūkio subjektų ir visų kategorijų transporto priemonių, kurioms taikomas šis Susitarimas. Nuo m.

Padideje nariai storio

Šie patikrinimai turi būti atliekami neišskiriant kokių nors konkrečių transporto priemonių, transporto Nario matmenys ir jiems kelia poilsio subjektų ir vairuotojų dėl jų priklausymo vienai ar kitai šaliai bei nepaisant išvykimo ar atvykimo vietos ar tachografo tipo. Teikdamos abipusę pagalbą Susitariančiųjų Šalių kompetentingos institucijos reguliariai siunčia viena kitai visą turimą informaciją apie: i šio Susitarimo pažeidimus, įvykdytus kitos šalies vežėjų, ir visas už šiuos pažeidimus taikytas sankcijas; ii sankcijas, kurias Susitariančioji Šalis taikė savo vežėjams už pažeidimus, padarytus kitos Susitariančiosios Šalies teritorijoje.

Jei padaromi rimti pažeidimai, turi būti pateikta informacija ir apie taikytas sankcijas. Jeigu kelyje tikrinant transporto priemonės, registruotos kitoje Susitariančiojoje Šalyje, vairuotoją esama pagrindo spėti, kad buvo padaryti pažeidimai, kurių tikrinimo metu negalima nustatyti dėl būtinų duomenų stokos, suinteresuotos Susitariančiosios Šalies kompetentingos institucijos turi padėti viena kitai išsiaiškinti padėtį.

Tais atvejais, kai Susitariančiosios Šalies kompetentinga institucija šiuo tikslu patikrina transporto ūkio subjektą, Nario matmenys ir jiems kelia poilsio tokio patikrinimo rezultatus turi būti pranešta kitai suinteresuotai Susitariančiajai Šaliai.

Susitariančiosios Šalys bendradarbiauja tarpusavyje organizuodamos suderintus patikrinimus keliuose. Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisija kas dvejus metus skelbia pranešimą apie tai, kaip Susitariančiosios Šalys taiko šio straipsnio 1 dalį. Išimties tvarka, kai nustatomas pažeidimas, kurį padarė kitoje Susitariančiojoje Šalyje arba valstybėje, kuri nėra prisijungusi prie šio Susitarimo, įsteigtas transporto ūkio subjektas, sankcija taikoma dvišaliame tų Šalių susitarime dėl kelių transporto nustatyta tvarka.

Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklės toliau — šios taisyklės nustato keleivių ir bagažo vežimo keleivinėmis kelių transporto priemonėmis toliau — transporto priemonė organizavimo ir šių vežimų vykdymo tvarką. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso Žin. Šios taisyklės yra taikomos keleivių vežimui autobusais ir troleibusais reguliariais, specialiais ir užsakomaisiais reisais Lietuvos Respublikos teritorijoje bei lengvaisiais automobiliais Lietuvos Respublikos teritorijoje ir tarptautinio susisiekimo maršrutais. Vežėjai gali vežti keleivius tiktai turėdami nustatyta tvarka išduotą licenciją arba Bendrijos licenciją verstis keleivių vežimu transporto priemonėmis, turinčiomis atitinkamai licencijos kopiją arba Bendrijos licencijos kopiją. Vežėjai privalo užtikrinti saugų keleivių ir bagažo vežimą transporto priemone ir maksimalius patogumus joje.

Susitariančiosios Šalys svarsto galimybę panaikinti 6 dalies b punkte nustatytą išimtį, atsižvelgdamos į visų Susitariančiųjų Šalių pasirengimą tokiam panaikinimui. Kiekvienu atveju, kai Susitariančioji Šalis pradeda procesinius veiksmus arba taiko sankciją už konkretų pažeidimą, ji raštu pateikia vairuotojui tinkamus to įrodymus. Susitariančiosios Šalys užtikrina, kad proporcingų sankcijų sistema, kuri gali apimti ir finansines sankcijas, galiotų šio Susitarimo nuostatas Nario matmenys ir jiems kelia poilsio transporto ūkio subjektams, susijusiems siuntėjams, ekspeditoriams, kelionių organizatoriams, pagrindiniams rangovams, subrangovams ir vairuotojų įdarbinimo agentūroms.

Siekiant palengvinti tarptautinius patikrinimus keliuose, į šio Susitarimo priedą, kuris bus papildytas nauju 3 priedėliu, bus įtrauktos ir prireikus naudojamos pavyzdinės tipinės formos. Šios formos bus įtrauktos arba iš dalies keičiamos 22 ter straipsnyje nustatyta tvarka.

Pavyzdinės formos, pateiktos 3 priedėlyje, neprivalomos. Tačiau jei jos vis dėlto būtų naudojamos, jose turi būti laikomasi nustatyto turinio, ypač numeracijos, eiliškumo ir punktų pavadinimų. Susitariančiosios Šalys gali šiuos duomenis papildyti kita informacija pagal nacionalinius ar regioninius reikalavimus.

Šios papildomos informacijos jokiomis aplinkybėmis negali būti reikalaujama pateikti, kai vežimą organizuoja kita Susitariančioji Šalis arba trečioji šalis. Ji turi būti pateikiama visiškai atskirai nuo duomenų, pateikiamų tarptautinio vežimo atveju. Šios formos pripažįstamos atliekant bet kokį patikrinimą keliuose šio Susitarimo Susitariančiųjų Šalių teritorijoje. Pereinamosios nuostatos 1.

EUR daugiametį biudžetą ir daugiausia jo lėšų skiria vienam pagrindiniam sektoriui — gero valdymo ir vystymosi sutarčiai; H.

Visos naujos šio Susitarimo, įskaitant jo priedą ir 1 B bei 2 priedėlius, nuostatos, susijusios su skaitmeninio kontrolės prietaiso įdiegimu, tampa privalomos šalims, kurios yra šio Susitarimo Susitariančiosios Šalys, ne vėliau kaip praėjus ketveriems metams nuo atitinkamų pataisų, priimtų 21 straipsnyje nustatyta tvarka, įsigaliojimo dienos. Tai reiškia, Nario matmenys ir jiems kelia poilsio visose transporto priemonėse, kurioms taikomas šis Susitarimas ir kurios pradėtos naudoti šiam laikui pasibaigus, turi būti įrengtas šiuos naujus reikalavimus atitinkantis kontrolės prietaisas.

Šį ketverių metų laikotarpį tos Susitariančiosios Šalys, kurios dar neįgyvendino šių pataisų savo šalyse, priima savo teritorijoje kitoje šio Susitarimo Susitariančiojoje Šalyje registruotas transporto priemones, kuriose jau įrengtas toks skaitmeninis kontrolės prietaisas, ir vykdo jų kontrolę.

Kaip as galiu padidinti varpa be zalos jam

Šio mažiausio trijų mėnesių laikotarpio turi būti laikomasi ir tuo atveju, kai Susitariančioji Šalis, dar nesibaigus ketverių metų laikotarpiui, įgyvendina nuostatas, susijusias su skaitmeniniu kontrolės prietaisu, atitinkančiu šio priedo 1 B priedėlio reikalavimus. Tokios Susitariančiosios Šalys nuolat informuoja Europos ekonomikos komisijos Kelių transporto darbo grupės sekretoriatą apie pažangą savo teritorijoje diegiant šio priedo 1 B priedėlio reikalavimus atitinkantį skaitmeninį kontrolės prietaisą.

Visi ratifikavimo ar prisijungimo dokumentai, kuriuos valstybė perduoda saugoti tuomet, kai įsigalioja 1 dalyje nurodytos pataisos, laikomi taikomais šiam Susitarimui su visomis jo pataisomis, įskaitant 1 dalyje nurodytą įgyvendinimo laikotarpį. Jei valstybė prie šio Susitarimo prisijungia iki 1 dalyje nurodyto laikotarpio pabaigos likus mažiau negu dvejiems metams, ji, perduodama saugoti ratifikavimo ar prisijungimo dokumentą, depozitarui nurodo, kada skaitmeninis kontrolės prietaisas bus įdiegtas ir pradėtas naudoti jos teritorijoje.

Tokia valstybė gali pasinaudoti ne ilgesniu nei dveji metai nuo šio Susitarimo įsigaliojimo tai valstybei pereinamuoju laikotarpiu. Depozitaras apie tai informuoja visas Susitariančiąsias Šalis. Šios dalies nuostatos taikomos ir tuo atveju, kai valstybė prie šio Susitarimo prisijungia pasibaigus 1 dalyje nurodytam ketverių metų įgyvendinimo laikotarpiui. Šį Susitarimą bus galima pasirašyti iki m. Šis Susitarimas turi būti ratifikuotas. Ratifikavimo ar prisijungimo dokumentai perduodami saugoti Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui.

  1. Metodas padidinti zmoniu metoda
  2. Kaip masturbuoti, kad padidintumete peni
  3. Krovinius vežantis vairuotojas turi būti ne jaunesnis negu: a jei vairuoja transporto priemonę, kurios didžiausia leidžiamoji masė kartu su priekaba ar puspriekabe neviršija 7,5 tonos — 18 metų; b jei vairuojamos kitos transporto priemonės: — 21 metų arba — 18 metų, jei šis asmuo turi vienos iš Susitariančiųjų Šalių pripažintą profesinės kompetencijos pažymėjimą, patvirtinantį, kad jis yra baigęs transporto priemonių, kuriomis keliais vežami kroviniai, vairuotojų rengimo kursus.
  4. Bendrosios eismo dalyvių pareigos

Šis Susitarimas įsigalioja šimtas aštuoniasdešimtą dieną po to, kai įteikiamas saugoti aštuntasis ratifikavimo ar prisijungimo dokumentas. Kiekvienoje valstybėje, kuri ratifikuoja šį Susitarimą ar prisijungia prie jo po to, kai aštuntasis ratifikavimo ar prisijungimo dokumentas, minimas šio straipsnio 4 dalyje, perduodamas saugoti, šis Susitarimas įsigalioja praėjus šimtui aštuoniasdešimčiai dienų po to, kai ši valstybė įteikia saugoti savo ratifikavimo ar prisijungimo dokumentą.

Denonsavimas įsigalioja praėjus šešiems mėnesiams nuo tos dienos, kai Generalinis Sekretorius gauna tokį pranešimą.

EUR-Lex Access to European Union law

Kiekviena valstybė, pasirašydama šį Susitarimą, atiduodama saugoti savo ratifikavimo ar prisijungimo dokumentą arba kada nors vėliau Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui skirtame pranešime, gali paskelbti, kad šis Susitarimas galioja visoje jos teritorijoje arba toje teritorijos dalyje, kurioje ji yra atsakinga už tarptautinius ryšius.

Šis Susitarimas pranešime nurodytoje teritorijoje ar teritorijose bus taikomas praėjus šimtui aštuoniasdešimčiai dienų po to, kai Generalinis Sekretorius gaus minėtąjį pranešimą, arba, jei tą dieną šis Susitarimas dar nebus įsigaliojęs, nuo jo įsigaliojimo dienos. Kiekviena valstybė, pagal šio straipsnio 1 dalį paskelbusi, kad šis Susitarimas taikomas teritorijoje, kurioje ji yra atsakinga už tarptautinius ryšius, pagal šio Susitarimo 15 straipsnį gali denonsuoti šį Susitarimą atskirai tai teritorijai.

Kiek galite padidinti savo varpa

Bet koks ginčas, kilęs tarp dviejų ar daugiau Susitariančiųjų Šalių joms aiškinant ar taikant šį Susitarimą, pagal galimybes turi būti sprendžiamas besiginčijančių šalių derybomis. Bet koks ginčas, kurio nepavyksta išspręsti derybomis, vienos iš Susitariančiųjų Šalių, tarp kurių kilo ginčas, prašymu turi būti perduodamas arbitražui ir atitinkamai — vienam arbitrui ar keliems arbitrams, parinktiems bendru abiejų besiginčijančių šalių susitarimu.

Jeigu per tris mėnesius nuo prašymo įteikimo arbitražui dienos besiginčijančios šalys nesusitaria dėl arbitro ar arbitrų parinkimo, bet kuri iš šių šalių gali kreiptis į Jungtinių Tautų Generalinį Sekretorių su prašymu paskirti vieną arbitrą, kuriam būtų perduotas spręsti ginčas.